جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 26374 11/11/31

ماده یک_ باداره کل گمرک اجازه داده میشود از تاریخ اول مهرماه 31 لغایت شهریور ماه 32 کلیه سهام دولت را از بابن جرائم گمرکی و ما حصل فروش کالاهای قاچاق صورت مجلس هائیکه در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عوائد مزبور با رعایت مقررات عمومی اقدام به خرید وسائط نقلیه ددریائی و وسائل استخبار و سایر لوازم مبارزه با قاچاق بنماید.
تبصره 1_ سهام دولت از ببات کالاهائیکه درمدت مذکور در فوق ضبط ولی تسویه و واریخت ماحصل فروش و جرائم ماخوذه انها منجر ببعد از شهریور 1332 گردد مشمول ماده فوق خواهد بود
تبصره 2_ اداره کلگمرک مکلف است پس از خرید لوام مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این لایحه قانونی را بدیوان محاسبات تسلیم و در صورتیکه از او باقی بماند بحساب درآمد عمومی کل کشور تحویل خزانه داریکل بنماید.
ماده 2_ در ذیل ماده 19 قانون کیفر مرتکبین قاچاق مصوب 1312 تبصره های زیر افزودهمیشود
تبصره 1_ حساب کلیه صورت مجلسهای قاچاق گمرکی بابت جریمه و ماحصل فروش کالا از تاریخ تصویب این لایحه قانونی بشرح زیرواریخت خواهد شد:
1_ سهم دولت سی درصد
2_ سهم مخبر یا مخبرین ده درصد
3_ سهم کاشف یا کاشفین چهل درصد
4_ سهم مامورین انتظامی 6 درصد
5_ حق دفاع در دادگاهها چهار درصد
6_ سهم سایر مامورین ذیمدخل به تشخیص اداره کل گمرک چهار درصد
7_ ذخیره برای هزینه های تعقیب قاچاق 6 درصد
تبصره 2_ در مواردیکه یکی از طبقت مذکور در بندهای 2 تا 6 وجود نداشته باشد اداره کل گمرک مکلف است سهم مزبور را به سهم دولت بیافزاید.
ماده 3_ اداره کل گمرک مجاز است سهام کاشفین و مخبرین و مامورین انتظامی کشف قاچاق را پس از تنظیم صورت مجلس قانونی و قطعی ضبط و فورا برسم علی الحساب پرداخت نماید.
تبصره 1_ پرداختهای مزبر باعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره موضوع بند 8 تبصره 1 ماده 2 این لایحه قانونی و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت بعمل میآید.
تبصره 2_ وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تامین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک باختیار ادارهنامبرده بگذارد.
تبصره 3_ چنانکه بحکم قطعی دادگاه جرائم و وجوه وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود معادل سهامیکه بعنوان علی الحساب طبق تبصره 1 ماده 2 مذکور در فوق پرداخت شده است بهزینه قطعی ذخیره قاچاق منظور میگردد و در صورتیکه اعتبار ذخیره مزبو کافی برای تامین منظور نباشد اداره کل گمرک مجاز است تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی برسم علی الحساب را بهزینه قطعی ماده 41 بودجه خود که برای مبارزه با قاچاق پیش بینی شده منظور و تخواه گردان دریافتی از وزارت دارائی راواریز و برای سال بعد تجدید نماید.
ماده 4_ وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایه قانون تهیه وسائل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین که مشتمل بر 4 ماده و 7 تبصره میباشد تصویب میشود.
بتاریخ دهم بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکترمحمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :