جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 36338 11/11/31

ماده 1_ از تاریخ اول فروردین 1328 ببعد بوراث قانونی کارمندان و خدمتگزاران کشوری که در موقع انجام وظیفه بسبب ان تلف و یا کشته شده و میشوند تمام آخرین حقوق ثابت وکمک قانونی بعلاوه فوق العاده تاهل(موضوع تبصره 1_ ماده 2 قانون اموزش و پرورش عمومی) و فوق العاده اولاد پرداختی بمورث از روز بعد از فوت بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه و موافقت وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران پرداخت خواهدشد.
تبصره_ تشخیص اینکه مامورین مذکور در موقع انجام وظیفه و بسبب آن تلف یا کشته شده و میوشند و تعیین سهم هر یک از ورثه بنا به پیشنهاد وزارت مربوطه با هیئت وزیران خواهد بود
ماده 2_ وظیفه ای که بموجب این لایحه قانونی برقرار میشود در مورد ورثه کارمندان رسمی و خدمتگزاران جزء که بحد بازنشستگی رسیده اند تا میزان حقوق ثابت و کمک از صندوق بازنشستگی و مازاد ان از اعتبارات عمومی دولت تادیه میشود ولی بورثه کارمندانیکه بحد بازنشستگی نرسیده اند و نیز در مورد ورثه کارمندان غیر رسمی بطور کلی آنچه تعلق میگیرد از اعتبارات عمومی داده میشود.
تبصره 1_ حق گماشته و فوق العاده ثابتی که بپایه وران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانی کل داده میشود مشمول این لایحه قانونی میباشد. ولی انچه از این بابت تعلق میگیرد از صندوق اختصاصی شهربانی کل کشور( موضوع ماده 6 لایحه قانونی مصوب 6/8/31) باید داده شود.
تبصره 2_ مقررات این لایحه قانونی شامل سازمان ژاندارمری کل کشور و پرداخت وظیفه بوراث قانونی افسران ودرجه داران و همردیفان و افراد و سایر مستخدمین ژاندارمری تابع مقررات لایحه قانونی پرداخت مستمری بوارث افسران و درجه داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش مصوب 29 دیماه 31 خواهد بود.
ماده 3_ وزارت دارائی و سایر وزارتخانه ها مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لایحجه قانونی راجع بپرداخت وظیفه بوراث کارمندان و خدمتگزاران کشوری که بسبب انجام وظیفه و یا کشته میشوند مشتمل بر 3 ماده و 3 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 8 بهمن ماه 1331 نخست وزیر _ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :