جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 36370 11/11/31

ماده اول- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی شرکت سهامی بیمه ایران نیز مشوول مقررات مندرج در قانون مصوب 26 مرداد ماه 1320 راجع بمعاملات بانکی و همچنین مشمول کلیه مزایای موسسات بانکی درمعاملات باحق استرداد میباشد.
ماده 2_ وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی راجع بمعاملات شرکت سهامی بیمه ایران مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ یازدهم بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :