جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 36368 11/11/31

ماده اول_ هرکاه دادگاه عالی انتظامی در اثناء رسیدگی بتخلفات کارمندان قضائی بر طبق مکیفر خواست بتخلفات دیگری از کارمندان مزبور بر خورد کرد که دادستان دادسرای انتظامی قضات آنرا در کیفر خواست منظور ندشته مکلف است مطابق اصول و مقررات دادگاه انتظامی رسدگی کرده مقتضی را صادر نماید هر چند دادستان درخواست نکندو همچنین دادگاه عالی انتظامی مکلف است در مواردیکهبرطبق کیفر خواست بتخلفات کارمند قضائی رسیدگی میکند چنانچه بتخلفات کارمند قضائی دیگر غیر از کارمند مورد تعقیب در کیفر خواست برخورد نمود در این مورد نیز باید مطابق مقررات رسیدگی نموده و حکم مقاضی را درباره وی صادر کند.
ماده دوم_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون اعطای اختیاراتت مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ 11 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :