جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 36298 13/11/31

فصل اول_ مواد ومقراتی که از قانون مصوب 29 تیر 1328 لغو یا اصلاح میشود/:
ماده 1_ تبصره یک ماده 7 قانون موضوع معافیت سود ویژه شرکتها تامیزان پنج درصد سرمایه پرداخته شده لغو میشود.
ماده 2_ ماده 5 لغو و بجای ان ماده وضع میگردد:
مالیات کسبه و پیشه وران و همچنین صنعتگرانی که منحصرا دستمزد دریفات میدارند بدون تسلیم اظهارنامه مقطوعا محسوب و دریافت میگردد.
تبصره 1_ مودیان مذکور در این ماده در صورتی مشمول مالیات مقطوع میوشند که حد متوسط درآمد 3 سال از سالهای مالیاتی از 1321 ببعد که بسال 1331 نزدیک ترند از یکهزارو ریال تجاوز ننموده باشد مالیات مقطوع 3 سال 1331 و 1332 و 1333 این مودیان براساس حد متوسط درآمد 3 سال مذکور که مالیات انها قطعی شده است محسوب میگردد( کسور کمتر از ریال منظور نمیشود)
تبصره 2_ در مواردی که فقط حساب 2 سال مالیاتی یکی از طبقات بالا قطعی شده باشد حد متوسط همان 2 سال ملاک عمل مالیات مقطوع قرار میگیرد و نسبت باشخاص که شروع بکسب نموده اند مالیات مقطوع آنها با در نظر گرفتن امثال و مشابه انها با تصویب کمیسیون تشخیص معین میشود. طرز تشخیص حد متوسط درآمد 3 سال یا 2 سال مذکور و همچنین ترتیب اعلام آنرا بمودیان وزارتدارائی براساس مقررات این لایحه قانونی معین خواهد نمود.
تبصره 3_ حساب بقایای این مودیان نیز بر طبق همین لایحه قانونی و مالیات مقطوعی که پایه و اساس قرار داده شده است محسوب و طبق مقررات وصول خواهد شد.
تبصره 4_ موعد پرداخت مالیات مقطوع این طبقه از مودیان منتها تا اخر شهریور هر سال خواهد بود ودر صورت تاخیر از اول مهر ماه نسبت بمالیات انسال طبق ماده 5 این لایحه قانونی خسارت دیرکرد و جریمه مطالبه دریافت خواهدشد. برای سال 1331 بطور استثناء موعد پرداخت مالیات مقطوع این طبقه از مودیان تا آخر سال مذکور خواهد بود.
تبصره 5_ هر یک از مشوولین مالیات مقطوع مالیات خود را تا آخر شهریور هر سال و مالیات سال 1331 را تا آخر سال مذکور و بقایای موضوع تبصره 3 ماده 2 را تا تاریخی که از طرف اداره دارائی معین و ابلاغ میشود نپردازد بدهی مالیاتی اوبعلاوه خسارت دیرکرد و جریمه مقرر بوسیله انجام عملیات اجرائی وصول میشود.
تبصره 6_ در سال 1334 و بعدهم هر سه سال یمکبار در تهران کمیسینی بدعوت وزارت دارائی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد ملی وزارت دارائی بانک ملی ایران. اطاق بازرگانی شهرداری تشکیل و با ملاحظه تغییراتی که مکن است در سطح قیمت ها و سایر عوامل اقتصادی حاصل شده باشد چند درصدی را که باید متناسب با تغییرات مذکور ار میزان مالیات 3 سال گذشته کسر و یا بر آن اضافه شود معین خواهد نمود کسر و یا اضافه مذکور پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب هیئت وزیران قطعی و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 7_ درسال 1334 و از آن ببعد هر سه سال یکبار تا آخر پهریور ماه آن سال ادارات دارائی و همچنین مودیان مالیاتی مذکور در این ماده میتوانند نسبت باضافه یا کسر درآمد مشمولین مالیات مقطوع تقاضای تجدید نظر نمایند. در این صورت اعتراض دارائی ها یا مودیان با حضور مودی درکمیسیون تشخیص رسیدگی و رای صادر میشود رای کمیسیون در این مورد نیز قطعی خواهد بود چنانچه ادارات دارائی و مودیان در سال 1334 اعتراض بمالیات مشخصه ننمودن مالیات مقطوع تشخیص شده برای سالهای قبل از 34 و نیز آراء صادر از طرف کمیسیون در صورت اعتراض با رعایت مقررات تبصره 6 نسبت به 3 سال بعد نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 3_ ماده (14) بطریق ذیل اصلاح میشود:
نرخ مالیات بردرآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل معاملات رهنی . بیع شرطی. استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که تحصیل شود و همچنین مالیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش ساختمان و املاک مزروخی به قرار مقطوع 12درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود. درآمد حاصل از خرید و فروش ابنیه و املاک مزروعی در صورتی مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود که فاصله بین تاریخ خرید و تااریخ فروش از 5 سال کمتر باشد.
تبصره_ نرخ مابیات بردرآمد حاصل از خرید و فروش از اراضی بطور ثابت و بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش و حداقل بخشودگی بیت درصد می باشد.
ماده 4_ ماده (15) بطریق ذیل اصلاح میشود:
حق العملکاری و حق دلالی اتفاقی جایزه_ لتتار_ شرط بندی_ حق داوری_ حق السهم کاشفین قاچاق و امثال ان و همچنین درآمدهای حاصله از عضویت هیئتهای مدیره و بازرسی شکرتها بهره دریافتی از بانکها ( باستثناء صندوق پس انداز) و هرنوع درآمدیکه بطور غیر مستمر و اتفاقی عاید شود مشمول پرداخت مالیات بوده ومالیات انها بدون حداقل بخشودگی از قار صدی 12 دریافت میگردد.
پرداخت کنندهگان این قبیل درآمدها موظفند بمحض تخصیص یا پرداخت وجه حتی در مواردی نه دریافت کنندگان معترض باشند مالیات متعلقه را کسر و منتها تا یکماه باصورت مشخصات آن باداره دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کننده متضامنا مسئول پرداخت مالیات مقرر خواهد بود. از بانکها و شرکتهیا دلتی در صورتیکه درافت کننده این قبیل درآمدها باشند چون نسبت به مجموع سودویژه مالیات میپردازند این مالیات جداگانه مطالبه نمیشود.
ماده 5_ ماده 19 بطریق ذیل اصلاح میشود.
برای هز تاخیر پرداخت مالیات خسارتی بمیزان یک درصد ممبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده است از تاریخ قطعی شدن مالیات تعلق میگیرد.
مدت کمتر از 15 روز محسوب نبوده بیش از 15 روز یکماه محسوب میشود.
تبثره 1_ در موارد ذیل جرمیه معادل یک برابر بقیه مالیات قطعی شده مودیان سوای مشمولین مالیاتهای مقطوع تعلق خواهد گرفت.
الف_ خودداری از تسلیم اظهارنامه یاترازنامه در موعد مقرر
ب_ تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه مخدوش یا خلاف حقیقت بمنظور فراز از پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ مالیاتی که بردرآمد آنها تعلق میگیرد.
ج_ در صورتیکه شرکتهای خارجی و شرکتها انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست صورتحساب جداگانه مقرر در ماده 7 قانون مصوب 29 تیرماه 1328 را بوسله دفاتر مرتبی نگاهداری ننموده باشند.
د_ در صورتیکه مودیان مالیاتی مندرجات اظهارنامه باترازنامه را متکی به دفاتر قانونی نموده ولی از ارائه دفتر خوداری نمایند.
تبصره 2_در موارد ذیل جریمه معادل نصف مالیات تادیه نشده خواهد بود.
الف_ در کلیه مواردی که وصول مالیات عده پرداخت کننده درامد مشمول واگذار شده و شخص یا موسسه که وصول و ایصال مالیات بر عهده او قرار داده شده در سررسید مقرر مالیات را نپردازد
ب_ در صورتیکه مشمولین مالیات مقطوع مالیات قطعی خود را تا انقضاء موعد مقرر نپردازند.
تبصره3_ چنانچه مودیان مالیاتی بل از صدور رای کمیسوین تشخیص بدهی خود را پرداخت نمایند هشت عشر جریمه متعلقه بخشوده خواهد شد و مدیانی که واخواهی خود را مسترد و طبق پیش آگهی کلیه مالیات مشخصه را پرداخت نمایند ازتادیه تمام جریمه تخلف معاف خواهند شد.
فصل دوم_ موارد و مقرراتی که به قانون مالیات در آمد مصوب 29 تیرماه 1328 اضافه میشود.
ماده 6 به قسمت آخر ماده 3 قانون (موضوع بخشودگی ها) اضافه میشود.
بند س_ شرکتهائی که بمنظور استخراج و صدور مواد معادن تحتالارضی بهخارج از کشور تشکیل میشود از تاریخ بهره برداری تا دوسال ازمالیات درآمد معاف می باشند.
بند ع_ شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان دولت و کارگران و روستائیان با گواهی وزارت کار و موافقت وزارت دارائی و همچنینصندوقهای روستائی از مالیان معافند.
ماده 7_ بهقسمت ایخر ماده 4 موضوع نرخ پرداخت مالیات حقو تبصره ذیل اضافه می شود:
تبصره 3_ پرداخت کنندگان حقوق مکلفند بمحض تخصیص یا پرداخت حقوق و جرت ودستمزد و امثال ان مالیات متعلقه را از حقوق و مزایای نقدی وغیر نقدی ( سوای مزایای غیر نقدی کارگران) کسر و منتها در ظرف یکماه با صورتی که حاوی نام مستخدم و کارگر و حقوق و مزایا و مالیات کسر شده باشد به دارائی محل تسلیم و رسید دریافت دارند در هر حال پرداخت کنده و دریفات کننده وجه متضامنا مسئول پرداخت مالیات میباشند.
ماده 8_ به آخر ماده 12 اضافه میشود
تبصره 1_ شرکتها وبازرگانان که دارای دفاتر رسمی بوده و طبق دفاتر و مدارک مربوطه با ترازنامه مالیت خود را تسویه مینمایند چنانچه ضمن سایر عملیات تجارتی عمل مقاطعه کاری از نوع حرفه و دادوستد معمولی خود انجام و طبق ماده 12 قانون مالیات از آنها کسر شده باشد میتوانند مالیات تادیه شده رابابت مالیات کل عمل کرد سالیانه خودشان در آن سال محسوب دارند ولی بهر حال مالیات مقاطعه کاری کسر شده قابل استرداد یا احتساب برای سایر بدهیهای مودی نخواهد بود.
تبصره 2_ قراردادهای مقاطعه کاری که مجموع عملکرد انها در سال از 25000 ریالکمتر باشد مشمول مالیات مقاطعه کاری نمی کرد.
تبصره 3_ مقاطعه کارانی که برای انجام کار خود مقاطعه کار دست دوم داشته باشند مکلفند مالیات مقرره را بر طبق این لایحه قانونی از وجوهی که بمقاطعه کاران دست دوم می پردازند کسر نموده و به صندوق دولت عاید دازند.
ماده 9_ به اخر ماده 21 اضافه میشود.
تبصره 1_ اجمله اسنادیکه وزارت دارائی میتواند برای تشخیص مالیات مورد استفاده قرار بدهد اظهارنامه واردات و صادرات بازرگانانن وشکرتها خواهد بود
تبصره 2_ ادارت ثبت اسناد و املاک هر محل مکلفند ازکلیه دفاتر بازرگانان و شکرتها و پلمپ و ثبت میمایند صورتی در آخر هر ماه تهیه نموده و منتها در ظرف یکماه باداره دارائی محل ارسال نمایند.
ماده 1-_ ماده 32 موضوع لغو قوانین و مقررات قبل از قانون 29 تیر 1328 بشرح زیر تکمیل میشود:
در مورد بقایای مالیاتی تشریفات تشخیص مالیات و دریافت واخواهی واحاله به کمیسیون و طرز تشکیل کمیسیونهای تشخیص و تجدید نظر و جرائم مقرره خسارت دیرکرد طبق اصول قانون 1328 و اصلاحیه هائی که بعدا بتصویب رسیده است انجام خواهد شد ولیب مبلغ مالیات طبق نرخهائی که بموجب مقررات وقت بهر سال مالیاتی تعلق میگرفته است محسوب و وصول میگردد.
ماده 11_ مقررات مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانونمالیات بردرآمد مصوب آبان 1312 راجع بحق تمبر وبارنامه و همچنین تصویبنامه های شماره 142_8/10/1315 و 5451_ 10/2/26 موضوع ترقی نرخ تمبر نامه و سفته کماکان بوقت خود باقی است و از موقعیکه وزارت دارائی برای سفته بروات اوراق رسمی تهیه نموده و در دسترس مصرف کنندگان میگذارد بایستی سفته وبروات روی اوراق رسمی صادر شود.
ماده 12_ این اصلاحیه نسبت بمالیات های از سال 1331 ببعد قابل اجرا بوده ومقرراتی که مغایر با این لایحه قانونی است ملغی میشود.
برطبق قانون اعطای اختیرات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد که مشتمل بر 2 فصل و 12 ماده و 17 تبصره است تصویب میشود.
بتاریخ 12 مهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :