جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 38418 16/11/1331

ماده اول_ ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1310 بشرح ذیل اصلاح میوشد:
ماده 13_ برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا ملاحظات صحی هیئت وزیران میتوانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور خارجیان را محدود یا مشروط مینماید اتخاذ کند:
الف_ جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.
ب_ منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران
ج_ اتخاذ وسایل مخوصی نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوقالعاده
د_ خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میوشند ویا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز بکشور وارد گردیده یا میگردند بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی برای مدتی که از 5 سال تجاوز ملزم باقامت اجباری در محل یا محلهای معین نموده و یااینکه انها را از کشور اخراج نماید.
ماده 2_ وزارت دفاع ملی_ وزارت کشور_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی اصلاح ماده 13 قانون ارجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مشتمل بر 2 ماده تصویب می شود.
بتاریخ 16 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :