جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 38396 15/11/1331

ماده اول_ بماده 9 لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مصوب 29/16/1331 تبصره ذیل افزوده می شود:
((تبصره_ جرائم ذیل در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود)):
1_ جرائم عمومی نظامیان و همردیفان و خدمتگزاران ارتش که در سرخدمت نظامی و بسبب آنضمن انجام وظایف نظامی در سربازخانه ها یا اردوگاهها و یا موسسات نظامی واقع شده باشد.
2_ جرائم مذکور در مواد 408_ 409 قانون دارسی و کیفر ارتش.
3_ کلیه جرائم مذکور در فصول یازدهم و دوازدهم قانون دارسی و کیفر ارتش از ماده 392 تا 402 قانون مزبور.
4_ جرائم افسران و افراد و همردیفان ژاندارمری که صرفا بوظائف و تکالیف نظامی ارتباط داشته باشد.
ماده دوو_ وزارت دادگستری_ وزارت دفاع ملی_ وزارت کشور مامور اجرای اینلایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی مشتمل بر دو ماده تصویب میشود.
بتاریخ 15 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :