جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 38430 18/11/1331

ماده 1_ در مراکز هر حوزه شهرداری کمیسونی بنام(0کمیسیون ناظر سهم فرهنگ)9 مرکب از رئیس فرهنگ _ رئیس انجمن و یا نمانیده ان انجمن روسه نفر از معتمدین محل پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار یا جانشین او برای نظارت در مصرف سهم فرهنگ تشکیل میشود و انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق الزحمه ندارد.
ماده 2_ در صورتیکه محلی فاقد انجمن شهر باشد بجای رئیس انجمن شهردار محل و یا نماینده ان در کمیسیون مزبور عضویت خواهند داشت.
ماده 3_ ریاست کمیسیون با رئیس فرهنگ محل خواهد بود و کمیسیون موظف است که در اولین جلسه خود یکنفر را بعنوان حزانه دار بین اعضای خود انتخابنماید و تمام حوالجاتی که از محل عواید 5 ردصد صادر میشود بامضای رئیس فرهنگ و خزانه دار باشد.
ماده 4_ شهردار هر محل باید حساب مخصوصی در بانک ملی بنام سهم فرهنگ بازکند که 5 ردصد از عواید خود ر برطبق ماه 64 لایحه قانونی شهرداریها به حساب مزبور تحویل دهد.
ماده 5_ عواید حاصله از صدی پنج مزبور مادام که احتیاجات ساختمانهای فرهنگی مرتفع نشده باید منحصرا بمصرف ساختمانهای فرهنگی و عواید مربوطه بهر حوزه شهرداری مخصوص بهمان حوزه و توابع قانونی آنست و بهیچ عنوان دیناری از آنرا نمیتوان در حوزه و محل دیگر بمصرف رسانید.
ماده 6_ وظایف کمیسیون نظارت بقرار زیر است:
الف_ خریداری زمین جهت ایجاد بنای دبستان در صورتیکه متمکنین نخواهند محلی برای ساختمان دبستان اهداء کنند چنانچه دولت و یا شهرداری مالک زمینی باشن که برای احداث ساختمان بتوان از آن استفاده نمود باید آنرا بلاعوضی برای ساختمان فرهنگی واگذار نماید.
ب_ خرداری محل و خانه های آماده و ساخته شده که مناسب محل دبستان باشد.
ج_ تعمیر و تکمیل ابنیه موجود
ماده 7_ کمیسوین نظارت میتواند نقشه زمین را تهیه کرده به وزارت فرهنگ ارسال کند که نقشه ساختمان را آن وزارت تهیه نماید و یا اینکه نقشه ساختمان را هم کمیسوین تهیه نموده و برای تصویب بوزارت فرهنگ پیشنهاد نماید.
تبصره_ نقشه ساختمان باید با رعایت کمال صرفه جوئی و سادگی و استحکام و برطبق اصول فنی و بهداشتی ترسیم شده و عاری از هر گونه تجملات و تزئینات باشد.
ماده 8_ کمیسیون میتواند پس از ایجاد ابنیه ضروری عواید حاصل از محل 5 درصد درآمد سالانه را با تصویب وزارت فرهنگ بمصرف سایر موسسات فرهنگی و خریداری اثاثیه و توسعه امور فرهنگ محل از قبیل تاسیس لابراتوار و تکمیل مدارس حرفه ای و روستائی وتهیه لوزم فنی آموزشگاههاو غیره برساند ولی بهشچ وجه نمیتواند از این اعتبار برای حقوق و فوق العاده و خرج سفر و امثال ان پرداخت نماید.
ماده 9_ پس از ایجاد بنای هر دبستان یا هر محل دیگر که از عواید صدی 5 شهرداری انجام شود کمیسوین موظفغ است گزارش مشروح ادقامات خود را متضمن الام ریز درآمد و هزینه در نسخ متعدد چاپ و جهت اطلاع عامه بین اهالی شهرستان مربوط توزیع نماید.
ماده 10_ وزارت فرهنگ و وزارت کشور مامور اجرای این لایحه قانونی میبانشد.
برطبق قانون اعطای اختیاری مصوب بیستم مرداد ماه 31 لایحه قانونی نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مشتمل برده ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 11 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :