جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 39638 21/11/31

ماده1_ در هر موقع که ادارات کارگزینی وزارتخانه ها و ادارت کل اعم از کشوری و لشکری و نیز بشهرداریها وبنگاههای دولتی و عمومی که تمم یا قسمتی از سرمایه انان متعلق بدولت است از کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته سئوالاتی مربوطب استخدام آنها و میزان دارائی و دیون و مطالباتخود و عیال و اولادشان مینمایند و کارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته در برابر پرسشها از روی سوء نیت و برخلاف حقیقت و واقع پاسخ بدهند از حقوقبازنشستگی بکلی محروم خواهند شد و در صورت تکرار خلاف گوئی در مرات بعدی علاوه بر محرومیت از حقوق بازنشستگی بحبس تادیبی از 3 تا ششماه محکوم میوشند.
ماده 2_ مرجع رسیدگی بجرم مزبور در این لایحه قانونی دادگستری است که مطابق قوانین و مقررات عمومی رسیدگی مینماید حکم دادگاه جنحه در این باب قابل پژوهش میباشد و حکمی که از دادگاه استان صادر میشود قطعی و غیر قابل فرجام است.
ماده 3_ دولت مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی مجازتت پاسخهای خلاف واقع مشتمل بر 3 ماده تصویب میشود.
بتاریخ 21 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :