جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 29674 25/11/31

ماده 1_ وزارت فرهنگ میتواند رتبه کمک اموزگارانی را که گواهی نامه فراغ تحصیل از دانشسرای مقدماتی یا گواهینامه کامل متوسطه ارائه دهند و رتبه اموزشگاری فارغ ااتحصیلان دانشسراهای مقدماتی را که لیسانسیه دانشیرایعالی شده و یا بشوند بمآخذ آخرین حقوق ثابت رتبه آنان و با رعایت مقررات و قوانین مربوط باستخدام اموزشگاران و دبیران برتبه طبقه بالاتر که میزان حقوق آن بآخرین حقوق ثابت رتبه انان نزدیکتر باشد تبدیل نماید مشروط بر اینکه تعهد قانونی خدمت را در طبقه مادون انجام داده باشند.
ماده 2_ دارندگان رتبه آزادگان که باخذ لبسانس آزاد از یکی از دانشکده ها موفق شده باشند باگذراندن امتحان مواد علوم تربیتی بموجب ماده 9 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد ماه 1331 و با داشتن پنج سال سابقه تدریس در دبیرستانها یا هشت سال سابقه خدمت آموزشگاری (بدون گذراندن امتحان م اد علوم تربیتی) مشمول مقررات ماده یک این لایحه قانونی خواهند بود مشروط بر اینکه تعهد خدمت اموزگاری خود را انجام داده باشند. مدت خدمت دبیری جزو تعهد خدمت رسمی آموزشی آنان محسوب خواهد شد.
تبصره_ آموزگارانیکه بعد از تصویب این لایحه قانونی از دانشکده علوم یا ادبیات لیسانسیه میشوند و همچنین آموزگارانی را که تا ابتدای سال تحصیلی 34_35 از هر یک از دانشکده ها لیسانسیه بشوند در صورتیکه بخواهند رتبه اموزگاری آنان بدبیری تبدیل شود با احراز شرایط مندرجه در این لایحه قانونی باید متعهد شوند که طبق آئین نامه خدمات فنی پنجسال در خارج از تهران و حومه ان بتشحیص وزارت فرهنگ بدبیری اشتغال ورزند و در صورت عدم انجام تعهد رتبه آنان بوضع قبل از تبدیل قرار خواهد گرفت.
ماده 3_ رتبه لیسانسیه های آزاد که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی با پایه اداری بخدمت اموزشی پذیرفته شده اند بماخذ اخرین حقوق ثابت پایه آنان به رتبه دبیری که میزان حقوق آن به آخرین حقوق صابت پایه انان نزدیکتر باشد تبدیل خواهد شد مشروط بر اینکه لااقل پنجسال سابقه تدریس در دبیرستان داشته باشند یا دارا شوند و یا اینکه امتحان مواد علوم تربیتی را بموجب ماده 9 قانون تاسیس دانشگاه مصوب خرداد 1313 بگذرانند.
تبصره_ لیسانسیه های آزاد فارغ التحصیل علوم و ادبیات باشند و بعد از تصویب این لایحه قانون با پایه اداری بخدمت آموزشی پذیرفته شوند در صورتیکه بخواهند رتبه اداری آنان به رتبه دبیری تبدیل شود با احراز شرایط مندرج در این لایحه قانونی باید قبل از تبدیل رشته بتشخیص دبیری تبدیل شود با احراز شرایط مندرج در این لایحه قانونی باید قبل از تبدیل رشته بتشخیص وزارت فرهنگ پنجسال در خارج از تهران و حومه در دبیرستانها تدریس بنمایند.
ماده 4_ کسانیکه بعد از تحصیلی 1333_ 1334 از دانشکده هائی غیر از دانشکده علوم و ادبیات و یا از رشته باستانشناسی دانشکده ادبیات فارغ التحصیل شوند رتبه آنان قابل تبدیل بدبیری نخواهد بود.
ماده 5_ وزارت فرهنگ میتواند بدبیران و آموزگاران پیمانی فعلی که در حال حاضر لاال هفت سال سابقه تدریس درمدارس دولتی داشته باشند و یا اول سال تحصیلی 1334_ 1335 دارا شوند از تاریخ استحقاق به آنان مطابق شرح ذیل رتبه اعطاء نماید.
1_ دبیران پیمانی که باخذ لیسانس از دانشسرایعالی نائل شده و یا بشوند رتبه دبیری بماخذ آخرین حقوق
2_ کسانیکه پیمان نامه دبیری دارند و یا آمورگاران پیمانی که باخذ گواهی نامه دانشسرای مقدماتی و یا گواهینامه کامل متوسطه نائل شده و یا بشوند رتبه آموزگاری بماخذ آخرین حقوق دریافتی.
3_ آموزشگاران پیمانی که باخذ گواهی و یاکارنامه دوره اول دبیرستان موفق شده یا بشوند پایه کمک آموزگاری بماخذ آخرین حقوق دریافتی
4_ آموزگاران پیمانی که باخذ گواهینامه ش ساله ابتدائی نائل شده یا بشوند پایه یک کمک آموزگاری مشروط بر اینکه از مازاد حقوق پیمانی خود تا موقعی که پایه های اعطائی بآن میزان برسد کماکان استفاده نمایند.
تبصره_ مدت خدمت پیمانی کارمندانی که بشرح فوق (رسمی میشوند با پرداخت کسور بازنشستگی جزء مدت خدمت رسمی انان محسوب خواهد شد همچنین مدت خدمت ان عده از معلمین وزارت فرهنگ که در مدارس ملی سابقه خدمت داشته باشن و آن سابقه در شهرستانها بتصدیق اداره فرهنگ محل و در تهران بگواهی اداره بازرسی رسیده باشد بشرط پرداخت کسور بازنشسته جزء دوره خدمت آنان محسوب میشود و در صورتی که حقوق دریافتی آنها در مدارس ملی معین نباشد باید کسور بازنشستگی ان مدت را بماخذ اولین حقوق دریافتی از وزارت فرهنگ بپردازند.
ماده 6_ وزارت فرهنگ مجاز است تاریخ و فسخ کسانی را که بموجب ماده 15 قانون تعلیمات اجباری مصوب سال 1322 رسمی شده اند در صورتیکه مدت خدمت انان برای آنکه مشمول ماده مزبور شوند در تاریخ تصویب ان قانون کافی بوده از تاریخ تصویب ودر مورد کسانیکه مدت خدمتشان بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور کافی برای تبدیل وضع شده باشد از تاریخ کفایت مدت خدمت محسوب دارد.
ماده 7_ قانون مصوب 12 خرداد 1330 مووضع کمک ترمیم حقوق آموزگاران و دبیران شامل کمک آموزگاران و دبیران دانشگاه و دانشیاران و استادان نیز خواهد بود ومابه التفاوتهای حاصله از اعتبار کی کمک پرداخته خواهد شد.
ماده 8_ وزارت فرهنگ میتواند تا مدت ده سال هر سال 15 نفر از دبیران لیسانسیه ده نفر از آموزگاران دیپلمه را که لااقل دارای هفت سال سابقه خدمت باشند بمنظور تکمیل معلومات و مطالعات علمی از طریق مسابقه برطبق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت فرهنگ بتصویب شورایعالی فرهنگ خواهد رسید برای مدت دو سال بکشورهای خارجه اعزام نماید و حقوق و مزایای آنان در ظرف این دو سال به ارز پرداخته خواهد شد.
ماده 9_ وزارت فرهنگ و وزارت دارائی مامور اجرای اینلایحه قانونی میباشد.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی اصلاح و تکمیل قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی مشتمل بر 9ماده و 3 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 25 بهمن ماه 1331 نخست وزیر _ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :