جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 41748 5/2/31

ماده اول_ لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب 16 بهمن ماه 1331 بشرح ذیل اصلاح میشود.
ماده اول_ استانداران و فرماندارن و روسای ژاندارمری وشهربانی و همچنین کلیه روسای ادارات مرکز وشهرستانها در محل ماموریت خود هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستانو بازپرس و دادگاه در موقعیکه وظیفه جانشین بازپرس را انجام میدهد مکلف است قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمع آوری و بوزیر دادگستری یا ذکر جهات و دلائل بفرستد و تقاضای تعلیق مامور را بنماید.
وزارت دادگستری مکلف است بدون تاخیر پرونده متهم را برای تعلیق بدادسرای انتظامی قضات ارسال و مراتب را بوزارت متبوع او اعلام نماید.
دادسرای انتظامی قضات مکلف است در ظرف بیست روز از تاریخ وصول پرونده در صورت وجود دلیلی بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حکم انرا بلاتاخیر بوزارت دادگستری ارسال نماید وزارت دادگستری حکم تعلیق را بوزارت متبوع متهم ابلاغ نماید و ضمنا یک نسخه انرا جهت تعقیب موضوع برای دادستان یا بازپرس یا جانشین او نیز ارسال خواهد داشت.
ماده دوم_ وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر 2 ماده تصویب میشود.
بتاریخ پنجم اسفند ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1331/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :