جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 2214 د 23/11/1358
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی راجع به تأیید واگذاریهای انجام شده وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران که در جلسه مورخ 13/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - از تاریخ تأسیس سازمان عمران اراضی شهری در هر استان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران مکلف است لیست اشخاص واجد شرایط و سایر مدارک مورد لزوم را در اختیار سازمان مذکور گذارده و واگذاری اراضی فقط از طریق این سازمانها صورت پذیرد، لیکن سازمانهای عمران اراضی شهری برای اراضی ایکه قبل از تاریخ تصویب این قانون و یا تشکیل سازمان مذکور در استانها وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران واگذار شده باشد و در صورت احراز سایر شرایط گواهی عمران صادر میکند.
تبصره - پس از صدور گواهی عمران برای هر زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران وجوهی را که بابت اراضی واگذار شده دریافت نموده پس از کسر ده درصد بعنوان هزینه های انجام شده به سازمان های عمران اراضی شهری پرداخت خواهد نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10203
تاریخ تصویب :
1358/11/13
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :