جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 2236 د 23/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به خرید شیره خشخاش و تریاک از کمیته انقلاب که در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده- بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که باستناد ماده 2 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 15 اسفند ماه 1347 شیره خشخاش و تریاک مکشوفه توسط کمیته انقلاب و سپاه پاسداران را بر طبق ضوابط سازمان معاملات تریاک و بقیمتی که برطبق ماده 2 آئیننامه اصلاحی ماده 1 قانون مذکور از کشاورزان خریداری میشود خریداری و در وجه کمیته مرکزی امام پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10203
تاریخ تصویب :
1358/11/06
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :