جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 2415 د 27/11/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون رفع محکومیتهای سیاسی مصوب 7/1/58 که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - تبصره زیر به لایحه قانونی لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 7/1/58 اضافه میگردد.
تبصره - مفاد قانون بالا شامل کلیه کسانی است که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 بحکم قطعی محکوم شده اند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10203
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :