جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 2428 د 27/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به املاک وارث مرحوم اسمعیل قشقائی و مرحوم سهراب بهادری قشقائی که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - با توجه به لزوم حفظ حقوق اساسی افراد و رعایت اصل تساوی مردم در برابر قوانین و رفع اثر از مقررات خاص تبعیض آمیز مندرج در ماده واحده مورخ 16/1/38 و ماده 35 قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 و آئیننامه مصوب 26/9/41 و قانون مصوب 20/3/44 که در رژیم سابق بمنظور جلوگیری از اقامت و کار وراث وارث مرحوم اسمعیل قشقائی در استانهای فارس و اصفهان و محرومیت آنان از حق داشتن ملک مزروعی و شهری وضع شده است با تصویب این لایحه قانونی مقررات مذکور را کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام میدارد.
تبصره 1- نسق های زراعی واقع در املاک وراث مذکور که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق واگذار شده است کما کان در ملکیت زارعین باقی خواهد بود. بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که قسمتی از اراضی موات - ملی شده - بایر و یا اراضی خراج از نسق زارعین واقع در محدوده دهات را برای انجام فعالیتهای کشاورزی - دامداری و باغداری تخصیص داده و در اختیار هر یک از ورثه که امکان انجام فعالتیهای مذکور را داشته باشند با رعایت شرایط ذیل قرار دهد.
الف- حداکثر مساحت اراضی واگذاری به هر کدام از ورثه برای امور زراعی - باغداری - فعالیتهای دامداری متناسب با طرح ارائه شده و امکانات فنی و شرایط محلی با تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میگردد.
ب - زمین واگذاری بهر یک از ورثه از نسق زارعین تفکیک و حتی الامکان مجزا از سایر وراث و در یک محل تعیین خواهد شد.
ج- شرایط مربوط به دائر نگهداشتن اراضی و بهره برداری منظم از آن لازم الرعایه است.
د- واگذاری و انتقال زمین بغیر ممنوع است.
تبصره 2- مستغلات و املاک شهری و همچنین باغاتی که عرصه و اعیان آنها متعلق بوراث است در ملکیت آنها باقی خواهد ماند.
تبصره 3- در مورد املاک وراث مرحوم سهراب بهادر قشقائی که بوسیله سازمان منحله اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) خریداری یا تصرف شده حقوق زارعین برنسق های مربوط تثبیت و نسبت باراضی و عرصه باغات خارج از نسق با هر یک از ورثه طبق تبصره های 1 و 2 عمل خواهد شد.
تبصره 4- وزارت کشاورزی و عمران روستائی اسنادی را که در مورد املاک موضوع این لایحه قانونی تنظیم شده است با توجه به مفاد این لایحه قانونی باختلاف مورد اقاله یا اصلاح مینماید. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در این موارد طبق نظر وزارت مذکور اقدام خواهند کرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10204
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :