جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 2429 د 27/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به اجازه خرید تریاک مورد نیاز معتادان مجاز کشور که در جلسه مورخ 6/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده- بوزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که باستناد ماده 2 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ماه 1347 و با توجه به در خواست شماره 5267 مورخ 25/6/58 پروانه ورودی شماره 1979/1 وزارت بهداری و بهزیستی برای تامین تریاک مورد نیاز بیماران معتاد که برای آنان کارت و کوپن مجاز از طرف وزارت بهداری و بهزیستی صادر شده است مقدار یکصد تن تریاک خالص یا شیره ایکه محتوی یکصد تن تریاک خشک باشد توسط سازمان معاملات تریاک طبق مقررات و ضوابط مربوط به کشور هندوستان خریداری و به کشور ایران حمل نماید. اعتبار لازم برای انجام این معامله از موجودی اعتبار سازمان معاملات تریاک تامین و از محل فروش آن واریز خواهد شد. اجرای این لایحه قانونی مشروط برآنست که تریاک های وارده بطور خالص در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته و اعمال سیاست تدریجی ناخالصی تریاک باورود همین سفارش آغاز گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10204
تاریخ تصویب :
1358/11/06
تاریخ ابلاغ :
1358/12/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :