جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 2540 د 28/11/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی راجع به اجازه بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه بوارث مرحوم اسمعیل قره باغی به وزارت کشاورزی و عمران روستائی که در جلسه مورخ 20/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که موضوع پرداخت مابه التفاوت حقوق وظیفه بوارث مرحوم مهندس اسمعیل قره باغی کارمند بازنشسته وزارت کشاورزی و عمران روستائی را که در حین انجام وظیفه فوت شده است مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده و مابه التفاوت مربوط را از تاریخ اول آذرماه 1358 ماهانه حداکثر تا مبلغ هشتاد و پنج هزار ریال از محل اعتبار بودجه وزارت مزبور با رعایت مقررات راجع به پرداخت وظیفه مستخدمین رسمی کشور بوراث آن مرحوم پرداخت نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/06
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :