جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 2455 د 27/11/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه به درجه داران و افسران راهنمائی و رانندگی مأمور خدمت در شهرداری تهران که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری واقع در اراضی خزانه روبروی در جنوبی پارک بعثت پانزده متری محقق به درجه داران و افسران راهنمائی و رانندگی مأمور خدمت در شهرداری تهران از شمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 و آئین نامه معاملات شهرداری مصوب اردیبهشت 1355 خارج است.
تبصره - واگذاری این واحدها باید براساس ضوابطی که بتصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور خواهد رسید بعمل آید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :