جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 2654 د 1/12/1358
وزارت کار و امور اجتماعی
لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مستخدمین سازمان کانون های کارآموزی کشور که با تصویب هیئت وزیران به وزارت کار و امور اجتماعی ملحق گردیده اند به رسمی که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مستخدمین سازمان کانونهای کارآموزی کشور را که بموجب مقررات قانونی وبا تصویب هیأت وزیران به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار گردیده است طبق مقررات استخدام کشور بترتیبی که در آئیننامه اجرائی ماده 150 قانون مذکور تعیین میشود به رسمی تبدیل نمایند. هر گاه حقوق و مزایائیکه طبق مقررات قبلی به مستخم پرداخت میشود بیش از حقوق گروه و پایه و فوق العاده شغلی باشد که بموجب قانون استخدام کشوری دریافت میدارد مابه التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق مزایا به وی پرداخت خواهد شد و تا زمانیکه مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدم با مجموع حقوق و مزایائیکه قبل از تطبیق وضع دریافت میکرده برابر یا از آن بیشتر نشده باشد هرگونه افزایش حقوق و مزایا بابت تفاوت مذکور محسوب میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10205
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :