جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 3188 د 6/12/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به هزینه های مربوط به پناهندگان ، آوارگان و ایرانیان رانده شده از کشورهای خارج و ایجاد اردوگاه برای آنان، که در جلسه مورخ 27/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت کشور اجازه داده میشود کلیه اعتباراتیکه بابت هزینه های مربوط به پناهندگان، آوارگان، و ایرانیان رانده شده از کشورهای خراج و ایجاد اردوگاه برای انان که در اختیار وزارت نامبرده گذاشته شده یا خواهد شد با اجازه وزیر کشور در اختیار کمیته پناهندگان متشکله در آن وزارت قرار داده شود تا با پیشنهاد کمیته مذکور وتصویب وزیر کشور هزینه نماید.
ضمنا" انجام هزینه های مزبور مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی نخواهد بود و کلیه مقررات و قوانین مغایر با این ماده واحده لغو میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10206
تاریخ تصویب :
1358/11/27
تاریخ ابلاغ :
1358/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :