جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 83194 6/12/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی
لایحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیلهائیکه بنحو ترانزیت خارجی، باتکاء کارنه دو پاساژ، بترتیب ورود موقت و باستناد پروانه ترانزیت خارجی داخل به کشور وارد و در موعد مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند، که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - گمرک ایران مکلف است کلیه اتومبیلهائیکه بوسیله ایرانیان مقیم خارج یا خارجیان به اعتبارنامه کارنه دو پاساژ یا پروانه ورود موقت یا پروانه ترانزیت خارجی و همچنین اتومبیلهای سواری که وسیله ایرانیان باعتبار پروانه ترانزیت داخلی به کشور وارد شده اند برحسب مورد در موعد مقرر جهت انجام تشریفات ترخیص قطعی به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند چنانچه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این ماده واحده از کشور خارج نشوند یا جهت انجام تشریفات به گمرک تحویل نگردند قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط اتومبیل جریمه متعلقه متضامنا" از خریدار و فروشنده نیز وصول نماید.
تبصره 1- اتومیبلهای متعلق به دربار سابق که وسیله بنیاد مستضعفان یا دربار سابق به افراد فروخته شده و جهت انجام تشریفات موضوع ماده 38 قانون امور گمرکی مراجعه ننموده اند مشمول این ماده واحده خواهند بود.
تبصره 2- اتومبیلهائیکه توسط خارجیان یا ایرانیان مقیم خارج با عتبار کارنه و پاساژ یا پروانه ترانزیت خارجی در آتیه وارد میشوند چنانچه در ایران بهر نحوی بدیگری واگذار شود یا بفروش برسد قاچاق محسوب علاوه بر ضبط آن جریمه متعلقه و خریدار بنحو متضامن اخذ خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10208
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :