جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 83218 6/12/1358
وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به اعداه بخدمت عده أی از درجه داران شهربانی جمهوری اسلامی ایران که در رژیم گذشته بنا بتقاضای شخصی و یا علل ناموجه از کار برکنار شده اند که در جلسه مورخ 27/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت کشور اجازه داده میشود آن عده از درجه داران شهربانی جمهوری اسلامی ایران را که در رژیم گذشته بنا بتقاضای شخصی یا علل ناموجه از کاربر کنار شده اند و طبق تشخیص کمیسیون متشکله در شهربانی جمهوری اسلامی ایران فاقد سابقه سوء و قادر به انجام وظیفه میباشند بخدمت عاده نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10208
تاریخ تصویب :
1358/11/27
تاریخ ابلاغ :
1358/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :