جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 101552 6/12/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی راجع به نحوه اقدام در مورد اعتبارات وزارت دفاع ملی و عملیات مالی مربوط که در جلسه مورخ 10/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت دفاع ملی اجازه داده میشود:
الف- ار محل باقیمانده اعتبارات بودجه جاری سال 1356 موضوع بند پ تبصره 32 قانون بودجه سال 1357 کل کشور مبلغ صد میلیون ریال (1000000000) ریال برای توسعه نیروی پایداری در اختیار ژاندارمری و مبلغ پانصد میلیون ریال (5000000000) ریال برای کمک به برنامه رفاه کودک در اختیار دفتر مخصوص سابق فرح قرارداده شده است از بودجه وزارت دفاع ملی کسر و توسط سازمانهای مزبور اعمال حساب شود
ب- مانده اعتبارات هزینه نشده مربوط به احداث خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مبلغ چهار میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و سیصد و شصت هزار و سی و دو ریال (4994360032 ریال) به خزانه داری کل کشور واریز گردد.
پ- مبلع بیست و پنج میلیارد و دویست و سی و نه میلیون ریال (25239000000 ریال) از بودجه سال 1357 ردیف 111500 و مبلغ پنج میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون ریال (5648000000 ریال) از محل وجوه حاصله از تبصره 37 قانون بودجه سال 1357 که بعنوان کمک به دولت به نخست وزیری واگذار گردیده است از بودجه وزارت دفاع ملی و وجوه حاصله از تبصره مزبور کسر و توسط نخست وزیر اعمال حساب شود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10208
تاریخ تصویب :
1358/11/10
تاریخ ابلاغ :
1358/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :