جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 83184 6/12/1358
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی راجع به الحاق جمعیت مبارزه با سل و حمایت مسلولین بوزارت بهداری و بهزیستی که در جلسه مورخ 27/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - جمعیت مبارزه با سل و حمایت مسلولین با کلیه پرسنل اعتبارات محل و لوازم ساختمان و متعلقات بوزارت بهداری و بهزیستی منتقل میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10208
تاریخ تصویب :
1358/11/27
تاریخ ابلاغ :
1358/12/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :