جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.تاریخ 10/7/72 شماره دادنامه 123 کلاسه پرونده 72/76

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب اسلامی واصلاحات بعدی نسبت به کارخانجات آجرپزی دارای پروانه از ادارات کل صنایع (هرچنددارای دفترفروش درداخل شهرهاباشند)شمول ندارد لذادادنامه صادره ازشعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای به استنادقسمت ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/72/76 28/9/1372

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای بیوک رستم زاده
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 14و20دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/712موضوع شکایت آقای تقی عیوضی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال رای هیئت تجدیدنظرتشخیص مطالبات بشرح دادنامه شماره 1078-25/12/70 چنین رای صادرنموده است .باتوجه به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی وباتوجه به نامه شماره 18224-36مورخ 10/12/67شورای مرکزی اصناف ارومیه دائربراینکه شاکی دارای پروانه کسب به شغل دفترآجرفشاری بوده وباتوجه به فهرست ردیف 89فخاری (به استثناءکارخانجات آجرماشینی )ونامه 9/6/67دستوراجرای بخشنامه شماره 136درآمدوباتوجه به نامه 17/8/61 سازمان تامین اجتماعی دائربراینکه دراجرای تبصره 57 قانون بودجه سال 61...وباتوجه به فهرست ضمیمه مصوبه کارگاه شمادرعدادکارگاههای مشمول کمک دولت قرارگرفته شکایت واردوموجه تشخیص وحکم برابطال آراءهیئت تجدیدنظرتشخیص مطالبات شماره یک ارجاع به مرجع جهت رسیدگی مجددصادر می گردد.
ب - شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/218موضوع شکایت آقای بیوک رستم زاده بطرفیت اداره کل درآمدسازمان تامین اجتماعی ارومیه بخواسته درخواست واظهارنظراداره کل درآمددرموردعدم شمول کارگاههای فخاری که جنبه صنفی نداشته وتابع قانون نظام صنفی نبوده نسبت بخشودگی از پرداخت حق بیمه وتقاضای معافیت ازپرداخت آن بشرح دادنامه شماره 360 29/7/70چنین رای صادرنموده است بنظربه اینکه کارخانجات آجرپزی دارای پروانه بهره برداری ازاداره کل صنایع می باشدلذاازشمول قانون نظام صنفی خارج بوده ومشمول تقلیل نرخ بیمه ومعافیت وبخشودگی قسمتی ازحق بیمه موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی ازحق بیمه شدگان وکارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی واصلاحات آن نمی باشدوپروانه کسب ارائه شده مورداستنادشاکی مربوط به حق بیمه کارگران شاغل درکارخانه آجرفشاری می باشدکه دراین فرض اطلاق کارگاه کوچک صنفی برآن ازجهت شمول بخشودگی فوق الذکرمتصورنخواهدبودعلیهذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمد رضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1372/07/10
تاریخ ابلاغ :
1372/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :