جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 78 7/1/1359
وزارت بهداری و بهزیستی
لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی که به وزارت بهداری وبهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت ما به التفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان مربوط و رفع محدودیت حداکثر حقوق و مزایا در مورد پزشکانی که طبق ضوابط به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به خدمت دعوت شده اند که در جلسه مورخ 18/12/1358 به تصویب شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی مؤسساتی که به وزارت بهداری
وبهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت ما به التفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان مربوط و رفع محدودیت حداکثر حقوق و مزایا در مورد پزشکانی که طبق ضوابط به تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به خدمت دعوت شده اند

1- کلیه مؤسساتی که بعد از انقلاب بموجب تصویبنامه های هیئت وزیران به وزارت بهداری وبهزیستی واگذار گردیده به تشخیص آن وزارتخانه از نظر مالی و معاملاتی تا پایان سال 1358 کماکان می توانند مقررات خاص قبل از واگذاری خود را اجرا نمایند.
2- کارکنان مؤسسات واگذاری مذکور که باستناد مصوبه 18/2/1358 هیئت وزیران نوع خدمتشان برسمی کشوری تبدیل یافته است چنانچه در اثر تبدیل وضع میزان دریافتی آنان کاهش یافته باشد مابه التفاوت حاصله تا آخر سال 1358 از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
3- پزشکانی که به تشخیص وزارت بهداری وبهزیستی و بنا به ضرورتشغلی جهت انجام اضافه کار ساعتی و یا بعنوان محرومیت از مطب و یا خرید خدمت طبق ضوابط مربوط بخدمت دعوت میشوند فقط تاپایان ساب 1358 مشمول حدودیت حد نصاب حقوق و مزایای مقرر در لایحه قانونی راجع به حداکثر حداقل حقوق ومزایا نمیباشند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/12/18
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :