جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


شماره 226 10/1/1359
وزارت ارشاد ملی
لایحه قانونی راجع به خریداری هتلهای بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان توسط سازمان مراکز ایرانگردی وابسته به وزارت ارشاد ملی که در جلسه مورخ 29/11/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

1- به سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت ارشاد ملی اجازه داده میشود که هتلهای بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان را خریداری و اداره نماید.
2 - ت اجازه داده میشود ازمحل اعتبارات سیستم بانکی مبلغ یک میلیارد ریال جهت پرداخت مطالبات معوقه کارکنان بنیاد علوی تا پایان سال 1358 و مبلغ یک میلیارد ریال جهت بازخرید سوابق خدمتی تعدادی از کارکنان بنیاد مذکور که حسب تصمیم بنیاد علوی زائد تشخیص داده میشود بعنوان وام در اختیار سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی قرار دهد.
3- به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات سیستم بانکی مبلغ پانصد میلیون ریال بمنظور بهره برداری از هتلهای مذکور بعنوان تنخواه گردان در اختیار سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی قرار دهد.
4- مبالغ مذکور در ردیفهای 2 و 3 این لایحه قانونی و هزینه های تبعه آن از محل اعتبارات سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی ضمن بودجه سال 1360 سازمان مذکور تامین و در وجه بانک وام دهنده پرداخت خواهد شد.
5- بدولت اجازه داده میشود مادام که هتلهای واگذار شده از نظر مالی بحد خود کفائی نرسیده زیان عملیاتی هتلهای مذکور را همه ساله پس از بررسی بودجه سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی از محل اعتبارات عمومی تامین نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10230
تاریخ تصویب :
1358/11/29
تاریخ ابلاغ :
1359/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :