×

مصادیق آراء متناقض

مصادیق آراء متناقض

مصادیق-آراء-متناقض
تاریخ 18/6/1380 شماره دادنامه 191 کلاسه پرونده 77/117
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به تفاوت موضوع شکایات و خواسته های شاکیان پرونده های فوق الذکر مدارک و مستندات مضبوط در هر پرونده ، تفاوت مدلول دادنامه شماره 616 مورخ 27/7/1374شعبه شانزدهم بدوی دیوان با مفاد دادنامه شماره 490 مورخ 5/8/1376هیات اول تجدیدنظر دیوان مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد مقنن نیست و در نتیجه موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و از این حیث قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان تشخیص نمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان - مقدسی فرد

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمد رفاعی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 16 و شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/553 موضوع شکایت آقای غلامرضا آریائی به طرفیت اداره امور داروئی اصفهان به خواسته الزام به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اداره مستقل داروخانه به وسیله کمک داروساز و اعتراض به قطع سهمیه داروئی به شرح دادنامه شماره 616 مورخ 27/7/1374 حکم به ورود شکایت صادر نموده است .
ب - 1 - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/310موضوع شکایت آقای احمد رفاعی به طرفیت کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی به خواسته الزام به صدور پروانه تاسیس داروخانه و لغو تصمیم مبنی بر قطع سهمیه به شرح دادنامه شماره 870 مورخ 30/7/ 1375حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
2 - شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1103 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره کل نظارت بر امور داروئی و غذائی و بهداشتی نسبت به دادنامه شماره 870 مورخ 30/7/1375صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 74/310به شرح دادنامه شماره 1490 مورخ 5/8/ 1376با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است .
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 191

تاریخ تصویب : 1380/06/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.