جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


تاریخ 25/6/1380 شماره دادنامه 201 کلاسه پرونده 78/1
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع تناقض آراء صادره دو شعبه 6 و16 بدوی دیوان عدالت اداری درباره کیفیت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین مشمول استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری بر اساس ضوابط مربوط قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رای شماره های 398و399 مورخ 8/12/1378هیات عمومی دیوان ، دادنامه شماره 1647 مورخ 28/9/1377 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده شده است .بنا به جهات فوق الذکر موضوع تناقض دادنامه شماره 1403 مورخ 30/9/1377شعبه ششم با دادنامه شماره 528 مورخ 31/3/1377شعبه شانزدهم دیوان مشمول مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم پروین پرویزنیا
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6و16 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/420 موضوع شکایت خانم پروین پرویزنیا به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان مدرک لیسانس به شرح دادنامه شماره 528 مورخ 31/3/1377قرارداد شکایت صادر نموده است . ب - شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1357موضوع شکایت خانم فاطمه ناصری به طرفیت گمرک ایران و سازمان امور اداری و استخدامی به خواسته تشخیص و تعیین طبقات شغلی نظیر دارندگان دانشنامه لیسانس به شرح دادنامه شماره 1403 مورخ 30/9/1377حکم به ورود شکایت صادر نموده است .هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
201
تاریخ تصویب :
1380/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :