جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/10/1380 شماره دادنامه : 331
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه مورخ 22/9/80 رئیس شعبه دهم بدوی دیوان مبنی بر قطع رابطه همکاری شاکی و کارفرما بر اساس سازش آنان و انتفاء موضوع بیکاری شاکی بدون رضایت و اراده او و در نتیجه وقوع اشتباه در مدلول دادنامه 193 مورخ 26/2/80 در کلاسه پرونده 10/79/2056 ، و محتویات پرونده مذکور ، با احراز تحقق اجتماع شرایط مقرر در تبصره های 1و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 دادنامه فوق الذکر نقض میشود و رسیدگی مجدد به پرونده بشعبه ششم بدوی دیوان محول می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

پرونده کلاسه : 80/377
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری 0
خواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه 10/79/2056
گردشکار: خانم جمیله فرخی شکایتی به خواسته فوق تنظیم وبه دیوان تقدیم داشته که به شعبه 10 ارجاع و تحت کلاسه 10/79/2056 ثبت ومورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 193 مورخ 26/2/80 در کلاسه 10/79/1056 ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 193 مورخ 26/2/80 در کلاسه مذکور حکم به ورود شکایت خواهان صادر شده و سپس در خارج از مهلت توسط تامین اجتماعی کرج تجدیدنظرخواهی گردیده که بکلاسه 2/80/885 ثبت ومورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 609 مورخ 20/6/80 قرار رد شکایت تجدیدنظرخواه صادر شده است سپس قاضی محترم رئیس شعبه دهم طی لایحه اعلام داشته معترض عنه باستناد تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ سازش خواهان با کارفرما و اینکه وی استحقاق استفاده از بیمه بیکاری را نداشته تقاضای رسیدگی مجدد را می نماید که با توجه به مراتب و نظر باینکه بموجب دلایل و مدارک ابرازی شاکی قطع رابطه کارگر و کارفرما مبنی برسازش بوده و با توجه باینکه کارگر موصوف از ابتدا شرایط مقرر درماده قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69 مجلس شورای اسلامی را دارا نبوده است بنابراین در اجرای تبصره یک و بنده ماده 98 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مقرری وی قطع و بر اساس ماده 19 آئین نامه اجرای یاد شده مصوب 12/10/69 هیات وزیران وی ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی می باشد و چون رای صادره در خصوص برقراری مستمری بیمه بیکاری مبنی بر اشتباه بوده است ، لذا تقاضا دارد دراجرای مفاد تبصره یک الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مراتب در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و مبادرت به اتخاذ تصمیم گردد0
هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت اسلامی والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب و روساومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
331
تاریخ تصویب :
1380/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :