جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ 16/10/1380 شماره دادنامه : 350
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هر چند هیات پنج نفره موضوع ماده 2 قانون متمم حفاظت و توسعه صنایع ایران در زمره مراجع قضائی مذکور در تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد و تصمیمات این هیات در قلمرو ماده اخیرالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است . لیکن نظر به اینکه مفاد دادنامه شعبه اول دیوان متضمن نفی صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم هیات مزبور نیست و در نتیجه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الاشعار مبتنی بر استنباط معارض ازحکم واحد قانونگذار نمی باشد ، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
دری نجف آبادی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده : 79/ 249
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان گسترش خدمات بازرگانی
خواسته : اعلام تعارض آراء و تقاضای اتخاذ تصمیم در مورد آراء متناقض و متهافت شعب اول ، ششم و هشتم دیوان عدالت اداری شاکی طبق لایحه خلاصتا"اعلام نموده :
1 - آقای ابراهیم خاکوئی با اعطاء وکالت به آقای نبی کاظمی شکایتی از سر ممیزی 222 مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی 3 - شرکت گسترش خدمات بازرگانی 3 - هیات 5 نفره به خواسته اعتراض به تصمیم هیات 5 نفری در مورد شمول سردخانه شاکی به بند ب طرح نموده که تحت کلاسه 1/62/3812 ثبت و در تاریخ 1/2/64رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 72شده که بموجب آن ابطال تصمیم مورخ 26/11/59هیات 5 نفری موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران دائر بر مشمول بند ب قانون موصوف بر شرکت سردخانه و انبارهای جنرال ورهاوس (شهید امین زاده فعلی) بدلیل ماهیت قضائی تصمیم مورد اشاره آنرا در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات شرع دانسته و رد نموده است .
2 - آقای رحیم خاکوئی با وکالت آقای مرتضی دارائی دادخواستی به خواسته ابطال تصمیم مورخ 26/11/59 هیات پنج نفری موضوع ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و بطرفیت آن هیات تقدیم نموده که تحت کلاسه 6/77/753 ثبت و به شعبه ششم ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره 2110 مورخ 4/11/78شکایت را وارد تشخیص و حکم به ابطال تصمیم هیات مزبور داده است .
3 - آقای عبدالحمید فرجام بوکالت آقای دکتر نورالدین امامی دادخواستی به خواسته اعلام بی اعتباری و لغو تصمیمات هیات پنج نفری و استرداد سهام بطرفیت هیات پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تقدیم داشته که تحت کلاسه 72/8/875 ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردیده و برابر دادنامه 1308 مورخ 27/6/78حکم به وارد بودن اعتراضات و نقض آراء مورد اعتراض در قسمت شمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نسبت به سهام شاکی در سردخانه مذکور و نهایتا"استحقاق مشار الیه بدریافت سهام خود صادر شد.
لذا ضمن تقاضای بذل توجه و امعان نظر شایسته قضائی به مفاد لایحه تقدیمی از آنجا که شعبه دیوان عدالت اداری در مورد تصمیمات هیات پنج نفره آرای متناقض و متهافتی صادر نموده اند مستندا"به ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح ذیل با اکثریت آراء اقدام به انشاء رای نمود.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
350
تاریخ تصویب :
1380/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :