جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.تاریخ 17/7/72 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 72/98

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات تبصره ماده 69 قانون استخدام نیروهای مسلح باتصویب لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی (مصوب 17/7/58) نسخ ضمنی گردیده ودرتاریخ بازنشستگی شکات پرونده مارالذکر(سال 61) حاکمیتی نداشته است لذادادنامه های صادره ازشعب چهارم وهشتم که براین مبناصادرگردیده منطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت ذیل ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/72/98 28/9/72

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای خداکرم کفائی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و6و8دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/496موضوع شکایت آقای علی معیری بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به بازنشسته نمودن زودرس طی دادنامه شماره 65-1/2/69چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه ماده واحده لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/7/58 درزمان بازنشسته کردن شالکی حاکمیت وقدرت ارجرائی داشته وبطورضمنی تبصره الحاقی به ماده 69قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 1356رافسخ کرده است وعلت عدم اعمال لایحه قانونی مذکورمصوب شورای انقلاب درباره مشارالیه که باوضع شاکی با توجه به لایحه جوابیه ومحتویات پرونده مطابقت داشته روشن نگردیده لذا شکایت واردوحکم به اصلاح بازنشستگی وی براساس لایحه قانونی مربوط به تعدیل مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/625 موضوع شکایت آقای جوادکاظمی بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 137-6/3/71حکم به ورودشکایت واستحقاق شاکی به اصلاح احکام بازنشستگی برمبنای لایحه قانونی مصوب 17/7/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صادرنموده است .
ج - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/308موضوع شکایت آقای خداکرم کفائی بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعتراض به بازنشسته نمودن بشرح دادنامه شماره 131-11/3/70چنین رای صادرنموده است ،شاکی دراجرای تبصره الحاقی به ماده 69قانون استخدام سابق ارتش بازنشسته شده لذاتخلفی مشهودنیست وشکایت ردمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام بهمن ماه 1372 سال پنجاهم - شماره 14263

4
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
130
تاریخ تصویب :
1372/07/17
تاریخ ابلاغ :
1372/11/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :