جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ : 1/7/1380 شماره دادنامه : 211
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مربوط به مدارک ومستندات هر پرونده بوده ومبتنی براستنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در باب کیفیت احتساب و پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی بوده است ، بنابراین مورد از مصادیق آراءمتناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و بدین جهت قابل رسیدگی واتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/158
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عبدالرسول ورزیده کار
موضوع شکایت وخواسته : اعلامتعارض آراء صادره از شعب بیستم واول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/890 موضوع شکایت آقای علی کریمی به طرفیت اداره آموزش و پرورش گرمسار به خواسته پرداخت فوق العاده شغل واضافه کارساعتی بشرح دادنامه شماره 995 مورخ 16/7/1377 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/79/8 موضوع تقاضای تجدیدنظر آموزش و پرورش استان سمنان نسبت به دادنامه شماره 1566 مورخ 29/8/1378 شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 78/365 بشرح دادنامه شماره 1341 مورخ 9/11/1379ضمن فسخ دادنامه بدوی شکایت تجدیدنظرخوانده را مردود اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
211
تاریخ تصویب :
1380/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :