جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


تاریخ : 8/7/1380 شماره دادنامه : 216
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اداره ثبت احوال سرخس دادخواست تجدیدنظر خودرا درتاریخ 25/10/1379 و در مهلت قانونی از طریق پست سرخس ارسال داشته ، بنابراین صدور رای مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره 1497 مورخ 7/12/1379 شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 4/79/2063 محمول بر اشتباه بوده است. لذا به استناد تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر شعبه اول تجدیدنظرمحول می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/257
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه 4/79/2063 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند ، اداره ثبت احوال سرخس مدعی است در تاریخ 25/10/1379 اقدام به تجدیدنظرخواهی و تحویل آن به پست سرخس نموده است و در پشت پاکت پستی آنچه به طور روشن گویای تحویل است تاریخ 28/10/79 تاریخ تحویل به پست تهران است که البته تاریخ تحویل به پست سرخس موثر در تاریخ ابلاغ است ، در هر حال با دقت در تاریخ موجود روی مهرهای پاکت پست بنظر می رسد در تاریخ 25/10/1379 تجدیدنظر خواهی به اداره پست سرخس تحویل شد است. مراتب جهت طرح درهیات عمومی اعلام می گردد0
هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
216
تاریخ تصویب :
1380/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :