جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ 15/7/1380 شماره دادنامه 223
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مفاد دادنامه شماره 602 مورخ 27/5/1379 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به لحاظ تقدیم دادخواست پیوست آن پرونده در خارج از مهلت قانونی با مدلول دادنامه شماره 99 مورخ 15/2/1380 شعبه دوم تجدیدنظردیوان مشعر بر نقض وفسخ دادنامه بدوی و صدور حکم به رد شکایت شاکی از مصادیق آراء معارض در نتیجه استنباط متفاوت از حکم واحد قانون گذار نیست ، بنابراین مورد از جمله آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد واز این جهت قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/133
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد صغری شرفشاد
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/78/1334 تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان به خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 766و767 مورخ 6/5/1378 شعبه اول بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره 99 مورخ 15/2/80 چون دادنامه معترض عنه خارج از موضوع خواسته شاکی اصلی صادر گردیده آنرا نقض و شکایت شاکی را مردود اعلام نموده است.
ب - شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونه کلاسه 4/78/1602 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان به خواسته تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 766و767 مورخ 6/5/71 شعبه اول بدوی دیوان بشرح دادنامه شماره 602 مورخ 27/5/1379 بلحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضورروسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
223
تاریخ تصویب :
1380/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :