×

دادگاه به مفاد خواسته باید دقیقا توجه نماید وتسامح درعبارت دادخواست نبایدتعبیربه تغییرخواسته شده وبه این علت که درمهلت قانونی عنوان نشده است دعوی ردشود

دادگاه به مفاد خواسته باید دقیقا توجه نماید وتسامح درعبارت دادخواست نبایدتعبیربه تغییرخواسته شده وبه این علت که درمهلت قانونی عنوان نشده است دعوی ردشود

دادگاه-به-مفاد-خواسته-باید-دقیقا-توجه-نماید-وتسامح-درعبارت-دادخواست-نبایدتعبیربه-تغییرخواسته-شده-وبه-این-علت-که-درمهلت-قانونی-عنوان-نشده-است-دعوی-ردشود
رای شماره : 1649-10/5/40

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"باتوجه به مستندات دادخواست وبرگهای دیگری که درمرحله بدوی از طرف فرجامخواهان تقدیم شده محرزاست که دادخواست اعتراض برثبت ازاین جهت بوده که حقوق فرجامخواهان درمنافع ملک حفظ نشده است وتسامح در عبارت دادخواست که ازطرف دادگاه تعبیربه مالکیت عین شده باتوجه به مستندات دعوی که ناظربه مالکیت مقدارمعین ازمنافع است موجب سقوط حق واخواهان نخواهدبود،بنابراین استناددادگاه به ماده 117قانون آئین - دادرسی مدنی صحیح نبوده ورای فرجامخواسته مخدوش است و....."

* سابقه *
تسامح درعبارت دادخواست - تغییرخواسته

بدوافرجامخواهان دادخواستی بعنوان اعتراض برثبت یک دانگ مشاع ازششدانگ مراتعی باخسارات به ارزش ده هزارریال بطرفیت سه نفراز متقاضیان ثبت آن تقدیم دادگاه بخش نوشهرازمجرای ثبت اسنادنموده اند به خلاصه اینکه یکدانگ ازمراتع مزبورملک اینجانبان است ودرتصرف اینجانبان می باشدوخواندگان به خلاف حق درخواست ثبت نموده اندو درخواست رسیدگی وصدورحکم می شود.
مستنددعوی عبارت است ازرونوشت گواهی شده نوشته اداره اوقاف نور وکجوروگواهی اوصیاءمرحوم میرزاعلیخان سرتیپ به امضاءچندنفردیگرمبنی براینکه سالی چهارخرواربرنج ونیم رطل روغن موقوفه قریه ومرتع بایدبه آقا سیدمحمدوورثه اوبرسدکه درجریان دادرسی احدازواخواندگان مورددعوی را به دیگری انتقال داده است .
پس ازدعوت طرفین وصدورقراربازجوئی محلی بنابه درخواست واخواهان دادگاه رسیدگی نموده ازلحاظ اینکه (برای اثبات مالکیت و تصرف به تحقیقات محلی استنادشده وخواهانهاوسیله اجرای قراررافراهم نکرده اندومستندات دعوی هم برای اثبات مالکیت کافی نیست وادعاهای دیگرخواهان هادرجلسات دادرسی قابل توجه نمی باشد)حکم به بطلان دعوی خواهانهاصادرنموده است .
براثرپژوهشخواهی محکوم علیهماشعبه 1دادگاه شهرستان بابل پس از صدورقراربازجوئی محلی واجرای آن واستماع اظهارات طرفین خلاصه چنین رای داده است :
گرچه درتحقیقات محلی عده ای برله پژوهشخواهان شهادت داده اندولی باتوجه به شش فقره اوراق واسناداستنادی خواهانها(خلاصه آنکه دررای تصریح شده )باصراحت به وقفیت ازطرف پژوهشخواهان تنهاشهادت شهود مثبت مالکیت نمی تواندباشدوهرچندپژوهشخواندگان وقفیت راهم قبول ندارند اعم ازاینکه موردقبول آنهاباشدیانباشدچون وقفیت مطرح نیست موردی برای اظهارنظردراین خصوص نیست وبالاخره ازجهت عدم ثبوت دعوی مالکیت حکم بدوی رااستوارکرده است .
براثرفرجامخواهی پژوهشخواهان شعبه 10دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وازلحاظ اینکه :
ازلوایح متعددفرجامخواهان درمراحل بدوی وپژوهشی ومفاداسناد تقدیمی آنان درمرحله پژوهشی محرزاست که قصدآنان ادعای مالکیت نبوده بلکه می خواهندبگویندکه مراتع موقوفات اجدادی ودرتصرف آنان بوده و نسبت به منافع آن مالکیت دارند،دادنامه فرجامخواسته رانقض نموده است .
شعبه 2دادگاه شهرستان بابل که پس ازنقض مرجع رسیدگی بوده پس از ملاحظه رای دیوان کشوردرجلسه فوق العاده بااعلام ختم دادرسی خلاصتاازلحاظ اینکه :
دعوی پژوهشخواهان دردادخواست بدوی باصراحت الفاظ اعتراض بر ثبت عین ملک باادعای مالکیت است وتعبیرآن بعدهابه منافع ملک درواقع یک نوع تغییرخواسته است که مطابق ماده 117قانون آئین دادرسی مدنی در دادرسیهای اختصاری به جلسه اول محدودشده ولوایح واسنادموردنظردیوان عالی کشوردرخارج ازموعدقانونی تقدیم شده وماده 508 قانون مزبوردادگاه مرجع پژوهشی راازرسیدگی به ادعائی که درمرحله بدوی مطرح نبوده منع کرده است ،ازجهت عدم احرازمالکیت پژوهشخواهان حکم بدوی رااستوارنموده است .
ازاین حکم فرجامخواهی شده است ،موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ،مجموعه رویه قضائی
آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدنی ،چاپ دوم سال 1352 صفحه 259-261
21

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1649

تاریخ تصویب : 1340/05/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.