جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 244
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش بطور سمی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 124 مورخ 21/5/1380 هیات عمومی دیوان بخشنامه مذکور در این قسمت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده شده و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین رسیدگی واتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/188
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین ابراهیم خانی به وکالت عده ای از دبیران آموزش و پرورش استان زنجان 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموش وپرورش 0 مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، تبصره های یک و2 مواد12و18 قانون استخدام کشوی که مقرر می دارد مستخدم آزمایشی در حکم مستخدم رسمی و حقوق و مزایای آن برابر با حقوق ومزایای مستخدم رسمی قطعی است و بر طبق ماده 144 قانون یاد شده که حالات استخدامی مستخدم رسمی به صورت محصور و محدود عنوان شده و در نتیجه بین وضعیت اسخدام آزمایشی واستخدام رسمی قطعی حالت روزمزد (حق التدریسی) متصور نیست. مطابق بند2 بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش وضعیت خدمتی شکات را از مستخدم آزمایشی به حق التدریسی تمام وقت که همان روزمزد می باشد تبدیل نموده است. این بخشنامه مغایر با قوانین فوق الذکر بوده و درخواست ابطال آنرا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و برسی و انجام مشاور با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
244
تاریخ تصویب :
1380/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :