جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


تاریخ 6/8/1380 شماره دادنامه 249
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینه تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به اداره کل حقوقی شهرداری تهران در دادنامه شماره 821 مورخ 25/8/1329 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان اشتباها" 18/3/1378 قید شده و دادخواست تجدیدنظر آن اداره کل در مهلت قانونی مقرر در ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری تسلیم دیوان گردیده است ، بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مشعربر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی ، دادنامه مذکور مستندا" به تبصره های یک و 4الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1372 نقض می شود و رسیدگی به دادخواست تجدید به شعبه اول تجدیدنظر محول می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/289
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت ااری
شاکی : مستشار (وقت) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته : نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 2/28/1662 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : مستشار (وقت) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته اند ، در پرونده کلاسه 78/1662 شتبه دوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 295 مورخ 28/2/1378 صادره از شعبه اول دیوان تقاضای تجدیدنظر در تاریخ 19/8/1378 و خارج از مهلت قانونی تسلیم شده است رای به رد درخواست مزبور صادر کرده با اعتراض نامبرده پرونده مورد نظر قرار گرفت. معلوم شد ابلاغ به آموزش و پرورش بوده نه شهرداری ، علیهذا دادنامه شماره 871 مورخ 25/8/1379 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر اشتباها" صادر شده تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارم 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرخ آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
249
تاریخ تصویب :
1380/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :