جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


تاریخ : 13/8/1380 شماره دادنامه 253
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در قسمت مربوط به الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 212 مورخ 8/2/1380 هیات عمومی دیوان مصوبه مذکور در آن قسمت خلاف و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تاریخ مقررات دولتی تشخیص داده شد و به حکم قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و نتیجتا" تائیدیه مورخ 25/12/1346 شورای اقتصاد در حد مذکور به تبع آن منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 29/434
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد باقر سلیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 18/11/1346 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در خصوص افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازاء هر زوج کیلومتر خارج از مرز به شش هزار ریال و بند2 مصوبه مورخ 15/12/1346 شورای اقتصاد
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال مصوبه مورخ 18/11/1326 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران و بند3 مصوبه مورخ 15/12/1376 شورای اقتصاد در تائید آن مبنی بر افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازاء هر زوج کیلومتر مترخارج از مرز به 6000 ریال بلحاظ مغایرت با قانون شده است.
مدلول دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی شماره 83/3/105 مورخ 9/2/1380 مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه نموده اند0 همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 307/53/2 مورخ 16/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 205/34 مورخ 16/2/1380 مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام داشت اند ، بند2 مصوبه شماره 136/م /34 مورخ 22/12/1326 شورای اقتصاد صرفا" در جهت تعیین تعرفه های جنبی و تلفن ثابت وهمراه مصوبه مورخ 22/12/1326مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات راکه مفاد آن عطف به ماسبق نشده و به زمان قبل ازتایخ تصوب تسری ندارد مورد تائید قرار داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1380/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :