جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


تاریخ 13/8/1380 شماره دادنامه 254

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مبانی استدلال هر یک از دادنامه های فوق الذکر اسناد ومدارک و سایر محتویات پرونده مربوط بوده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است ، بنابراین مورداز مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378نمی باشد و موردی برای رسیدگی امعان نظر نسبت به دادنامه های مذکور در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/438
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت صنایع چوب طالقانی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صاءره از شعب اول وسوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : الف - 1 - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/612 موضوع شکایت شرکت صنایع چوب طالقانی به طرفیت کمیسیونهای بدوی و جدیدنظر ماده 100 شهرداری تهران به خواسته اعتراض به آراءشماره 343/ک 4 مورخ 1/3/69 کمیسیون بدوی شماره 4 و شماره 802/ک 2 مورخ 23/1/1372 حکم به نقض آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد صادر نموده است.
2 - شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/42/269 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه 8 نسبت به دادنامه شماره 28 مورخ 23/1/1372 صادره از شعبه هفتم دیوان در پرونده کلاسه 71/617 بشرح دادنامه شماره 719 مورخ 20/2/1374 با طرح مجدد موضوع در کمیسیون همعرض رای شعبه را تائید نموده است.
ب - 1 - شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 23/193موضوع شکایت آقای عباس طالقانی به طرفیت شهرداری منطقه 18 تهران به خواسته ابطال رای شماره 12039/ک /8 مورخ 10/12/1342 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 1008 مورخ 25/10/1323 حکم به ابطال آراء کمیسیون بدوی و تجدیدنظر همعرض صادر نموده است.
2 - شعبه سوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/25/54 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1008 مورخ 25/10/1373 صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 23/193 بشرح دادنامه شماره 81 مورخ 1/11/1325 با توجه بمندرجات لایحه اعتراضیه ومحتویات پرونده اعتراض راوارد تشخیص و با سخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء مستشاران شعب تجدیدنظر تشکل وپس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
254
تاریخ تصویب :
1380/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :