جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ 13/8/1380 شماره دادنامه 255
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه مبانی استدلال هر یک از دادنامه های فوق الذکر اسناد و مدراک و سایر محتویات پرونده مربوط بوده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است ، بنابراین مورد از مصادیق آراءمتناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1328 نمی باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به دادنامه های مذکور در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/295
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای ایرج بدیعی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و20
دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - شعبه بیستم و شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده های کلاسه 20/78/222 و 16/78/325و 16/78/326 و 16/78/571 موضوع شکایت آقایان رستمعلی نظری قاسمی ، مجید کاظمی ، عباس جمشیدی نژاد و افراسیاب محبی به طرفیت گزینش وکارکزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به خواسته تبدیل به رسمی بشرح دادنامه های صادره حکم به وورد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه سوم تجدید در رسیدگی به پرونده کلاسه 3/78/1328 موضوع تقاضای تجدیدنظرآقای محمد براتی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض دادنامه شماره 1021 مورخ 14/6/1328 شعبه شانزدهم دیوان در رد شکایت شاکی بشرح دادنامه شماره 1300 مورخ 12/12/1328 ضمن فسخ دادنامه 1021 مورخ 14/6/1378 شعبه شانزدهم دیوان حکم به الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی به تبدیل استخدام رسمی شاکی صادر نموده است.
ج - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 28/125 موضوع شکایت آقای ایرج بدیعی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته صدور حکم رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 1359 مورخ 4/10/1328 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
255
تاریخ تصویب :
1380/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :