×

اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهرتجویز گردیده است

اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهرتجویز گردیده است

اخذ-عوارض-از-فعالیتهای-مستقر-در-حریم-استحفاظی-شهرتجویز-گردیده-است

وکیل


تاریخ 27/8/1380 شماره دادنامه 278

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق تبصره (4) قانون تقسیمات کشوری ، حوزه استحفاظی هرشهر بخشی از محدوده جغرافیائی آن شهر محوسب می شود و به حکم مصرحات قانونی شهرداری نظارت ومدیریت و ارائه خدمات لازم در قلمرو جغرافیائی شهر به شهرداری محول شده و بشرح تبصره 3 ماده 99 قانون مذکور اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهرتجویز گردیده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه تعرفه عوارض برفروش محصولات وتولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی ومعدنی وکارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی مستندا" به بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین تدوین وبه تصویب مقام صلاحیتدار رسیده است. شمول آن به حوزه استحفاظی شهر مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد0
رئیس هیا عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 26/214
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره حقوقی شرکت ملی گاز ایران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال عبارت (حوزه استحفاظی شهرها) از تعرفه شماره 13185/24/3/1 مورخ 19/6/70 وزارت کشور موضوع اخذ عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی وکارگاههای غیر مشمول قانون نظام صنفی 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 و بند الف ماده 30 قانون صوول برخی از درآمدهای دولت ..... مصوب 1373 در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید وافزایش عوارض به محدوده خدمات شهری یعنی آن قسمت از محدوده ای است که مستقیما" خدمات شهری دریافت می نمایند0 در حالی که مصوبه معترض عنه دایره شمول عوارض را بر (حوزه استحفاظی شهرها) تسری و تعمیم داده است ، نظر به اینکه حسب قوانین ومقررات راجع به تقسیمات کشوری (حوزه استحفاظی شهرها) محدوده ای وسعیتر از (محدوده خدمات شهری) حسوب نمی گردد0 لذا قید عبارت مذکور در مصوبه مارالذکر موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم آورده در حالی که حسب صریح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 70/1 مورخ 13/12/1320 عوارض وصولی از کارخانجات واحدهای تولیدی می بایستی صرفا" در محدوده خدمات شهرداری اخذ گردد0
1 - مدیر کل دبیرخانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 251/34 مورخ 20/3/1377 اعلام داشته اند ، وضع عوارض بر فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی ومعدنی بر پایه بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به پیشنهاد وزیر کشور وقت وتصویب ریاست جمهوری وقت به عمل آمده است واز هر جهت معتبر و لازم الاجراء می باشد وشورای اقتصادب بنا به درخواست ریاست جمهوری وقت صرفا" نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام نموده و نقشی در ایجاد آن نداشته است.
2 - سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 61/79622 مورخ 13/8/1380 اعلام داشته است ، هر شهر با عنایت به مستندات قانونی مربوط دارای محدوده جغرافیائی و قانونی (موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و بند11 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375) و حریم و حوزه استحفاظی (موضوع بند2ماده 99 قانون شهرداری و تصویب نامه های مربوط) می باشد که درچارچوب مقررات قانونی شهرداری حق اعمال حاکمیت قانونی را دارد ولذا حذف عبارت (حوزه استحفاظی شهر) مندرج در تعرفه عوارضی مصوب یعنی نادیده گرفتن حق امتیازی که قانوگذار به موجب قوانین وضعی برای شهرداریها اعطاء نموده است. در قانون الحاق سه تبصره و یک بند به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهردای مصوب سال 1372 تصریحا" قانونگذار برای اجرای پاره ای امور عمرانی در این منطقه (حوزه استحفاظی) به عوارض استحصالی از حوزه استحفاظی اشاره نموده و به عبارتی بر وضعیت و جایگاه قانونی وصول عوارض دراین منطقه صحه گذاشته است و لذا حذف این عبارت مستلزم اصلاح قانون می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای م نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 278

تاریخ تصویب : 1380/08/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.