جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


تاریخ 27/8/1380 شماره دادنامه 279

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به تبصره 2 ماه یک ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است ، مصوب شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 52 مورخ 23/2/1380 هیات عمومی دیوان با عنایت به مادتین 5 و6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد قسمت دوم ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذتصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان تصره موردی ندارد و اعتراض شاکی در این زمینه مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/317
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید ابراهیم حسینی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 7800/د/1 مورخ 25/2/1375 سازمان مدیریت و برنامه ریزی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، سازمان امور اداری واستخدامی کشور به موجب بخشنامه مورد شکایت پرداخت فوق العاده های کارانه و جذب کارکنان را تواما" مجاز ندانسته است. با توجه به مواد5و6و19 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 ابطال تبصره 2 بند یک بخشنامه 7800/د/2 مورخ 25/2/1375 را دارم 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
279
تاریخ تصویب :
1380/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :