جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


تاریخ 27/8/1380 شماره دادنامه 282
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه ایجاد و برگزاری دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت براساس نیاز واحدهای دولتی و به منظور ارتقاء سطح علمی و افزایش تجارب ومهارتهای کارکنان دولت در امور شغلی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تحصیل در دوره های مذکور در سطوح مختلف به عهده شورای امور اداری واستخدامی کشور محول شده است ، بنابراین دستورالعمل مرکز آموزش مدیریت دولتی که بر اساس مصوبه شورای مذکور تهیه و تدوین گردیده است ، مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی باشد0 همچنین دستورالعمل فوق الذکر در قسمت مورد اعتراض بشرح نظریه مورخ 26/7/1380 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/392
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مراد محمدی - آقای علی حسن جوزیان
موضوع شکایت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره 21985/36 مورخ 27/9/1379 مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ممنوعیت اشتغال به تحصیل بیش از دو مقطع 0
مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، اینجانبان در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1379 مرکز آموزش مدیریت دولتی پذیرفته شده ایم 0 حسب اعلام مرکز مذکور به استناد دستور العمل شماره 21985/36 مورخ 27/9/1379 دفتر هماهنگی امور استانها از ادامه تحصیل اینجانبان جلوگیری بعمل آمده ، نظر باینکه این اقدام مرکز آموزش مدیریت دولتی سبب تضییع حقوقی حق ما گردیده و مغایر قسمت اخیر اصل سی ام قانون اساسی و قانون واساسنامه مرکز آموزش مدیریت دولتی که طی آن ادامه تحصیل تا مقطع دکتری مجاز شمرده شده ونیز خلاف شرع مقدس اسلام که در آن طلب علم ازگهواره تا گور بر هر مسملان واجب دانسته شده می باشد ، ابطال دستورالعمل مورد شکایت مورد تقاضا است.
1 - معاون اجرائی مرکزآموزش مدیریت دولتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29694/23 مورخ 22/12/1379 اعلام داشته اند ، شورای امور اداری و استخدامی کشور بعنوان یکی از ارکان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 26/2/1379 ممنوعیت تخصیل کارمندان دولت با گذاراندن بیش از دو مقطع تحصیلی و همچنین ایجاد حصر برای یک مقطع بالاتر را تصویب نمود که متعاقبا" شاکیان پرونده در تاریخ 28/2/1379 با توجه به اینکه از دو مقطع کاردانی وکارشناسی طرح مدیران بهره برده بودند و با علم به ممنوعیت این موضوع در آزمون مرکز آموزش مدیریت دولتی شرکت کردند0 مرکز به استناد بخشنامه شماره 1623/24/2 مورخ 21/3/79 موضوع مصوب مورخ 25/9/1379 دستورالعمل اجرائی شماره 21985/36 را تهیه و به کلیه مراکز آموزش مدیریت دولتی کشور جهت اجراء ابلاغ کرد0
2 - مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند ، مسئولیت تصمیم گیری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی شغلی - مهارتی (اعم از بلند مدت و کوتاه مدت) و تعیین شرایط و ضوابط مربوط بر عهده شورای امور اداری واستخدامی کشور است. شورای مذکور در چارچوب اختیارات خود اجرای دوره های آموزشی بلند مدت شغلی وشرایط شرکت در این دوره ها را محدود نموده و مراتب در جلسه مورخ 26/2/1379 شورای مذکور مطرح و در مورد آن اتخاذ تصمیم داشته است ومتعاقبا" مرکز آموزش مدیریت دولتی براساس مصوبه شورای امور اداری دستورالعمل شماره 21985/36 مورخ 27/9/1379 را صارد نموده است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرح بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2419/21/80 مورخ 28/7/80 اعلام داشته اند ، موضوع بند 1 - 1 دستوراعلمل شماره 21985/36 مورخ 27/9/1379 مرکز آموزش مدیریت دولتی درجلسه مورخ 26/7/1380فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نحف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
282
تاریخ تصویب :
1380/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :