×

نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته ، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی محرز است

نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته ، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی محرز است

نامبرده-دادخواست-تجدیدنظر-خود-را-در-مهلت-قانونی-از-طریق-پست-ارسال-داشته-،-بنابراین-وقوع-اشتباه-در-دادنامه-دیوان-مبنی-بر-رد-تقاضای-تجدیدنظر-به-عنوان-تسلیم-دادخواست-در-خارج-از-مهلت-قانونی-محرز-است
تاریخ 20/9/1380 شماره دادنامه 308
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 7/7/1378 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 21/7/1378 و در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته ، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه شماره 771 مورخ 17/8/1379 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی محرز است. بدین جهت به استناد تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می شود و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع می گردد0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده 80/344
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مستشار (وقت) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
موضوع شکایت وخواسته : نقض رای صادره از شعبه دوم تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 2/78/1551
مقدمه : مستشار (وقت) شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درنامه تقدیمی اعلام داشته اند ، در پرونده کلاسه 78/1551 آقای اصغر دادفر دادخواستی به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 473 مورخ 3/4/1378 صادره از شعبه پانزردهم به طرفیت وزارت آموزش وپرورش تقدیم دیوان نموده به شعبه دوم تجدیدنظر ارجاع و شعبه به دلیل اینکه دادنامه فوق در تاریخ 7/7/1378 به وی ابلاغ و نامبرده در مورخ 2/8/1378 در خارج از مهلت قانونی اقدام به اعتراض کرده رای به رد دادخواست مزبور داده با ابلاغ دادنامه 771 مورخ 17/8/1379 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر واعتراض نامبرده به آن معلوم گردید تاریخ تقدیم اعتراض به پست 21/7/1378 بوده و اشتباها" تاریخ وورد به دیوان در نظر گرفته شده علیهذا با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده در هیئت عمومی را دارم 0
هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجت السلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می ماید:


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 308

تاریخ تصویب : 1380/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.