×

تذکر ذیل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمدسازمان تامین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد صحت لیستهای ارسالی توسط کارفرمایان است

تذکر ذیل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمدسازمان تامین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد صحت لیستهای ارسالی توسط کارفرمایان است

تذکر-ذیل-بند4-بخشنامه-شماره-145-درآمدسازمان-تامین-اجتماعی-مفید-لزوم-رسیدگی-و-تحقیق-در-مورد-صحت-لیستهای-ارسالی-توسط-کارفرمایان-است

وکیل


تاریخ 20/9/1380 شماره دادنامه : 309
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تذکر ذیل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمدسازمان تامین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد صحت لیستهای ارسالی توسط کارفرمایان از حیث اسامی وتعداد کارگران کارگاه ومیزان دستمزد و روزهای کارکرد است که به موجب قانون از وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی به شمار می رود و علی الاطلاق متضمن وضع قاعده آمره ای در جهت نفی اعتبار لیستها و اسناد ومدارک معتبر نیست. بنابراین مدلول تذکر مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/5
مرجع رسیدگی : شعبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد حسن طهماسبی 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تذکر ذیل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، همه ماهه در آخر هرماه لیست حقوق کارگران کارگاه وفق دستورالعملهای وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی تسلیم و حق بیمه پردخت می شود0 متاسفانه بعضی اوقات بازرسان سازمان تامین اجتماعی به کارگاه مراجعه می کنند ومدعی می شود که بنظر آنان حقوق کارگران بیش از مبلغ مندرج در لیست است ومتاسفانه سازمان هم مبلغ مورد اختلاف را بدون رعایت هر گونه ضابطه ای از کارگاه مطالبه می کنند0 با اعتراض اینجانب هیئت بدوی تشخص مطالبات با این استدلال که (حق بیمه براساس مغایرت لیست و بازررسی و به استناد بند4 بخشنامه شماره 145 درآمد محاسبه شده واینکه دلایلی ارائه نداده ام که بتواند محاسبات سازمان را فسخ نماید0) اعتراض اینجانب را رد کرده است. نظر بازرس و رای صادره و بند4 بخشنامه شماره 145درآمد سازمان تامین اجتماعی بر خلاف مواد35 و 39 و40 قانون تامین اجتماعی است و ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24525/د/7100 مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند ، با توجه به مفاد دادخواست ونظریه هیات بدوی تشخیص مطالبات معلوم می گردد اعتراض شاکی در قسمت ابطال بخشنامه مورد بحث صرفا" متوجه تذکر دلیل بند4 بخشنامه 145 درآمد می باشد0 تذکردلیل بند4 مقرر می دارد ، در کلیه موارد فوق الذر در صورت ارسال لیست توسط کارفرما تلفیق لیست و بازرسی (اعم از اختلاف اساسی بیمه شدگان مندرج در لیست با اسامی کارکنان مندرج در گزارش بازرسی ، میزان دستمزد ، تعداد کارکنان و یا روزهای کارکردن) الزامی است. منظور از موارد فوق الذکر یاد شده در تذکر حالات مختلف کارگاه از حیث دارا بودن یا نبودن کارگر ونقش بازرسیهای انجام شده از کارگاه در تشخیص کارگران ومطالبه حق بیمه می باشد0 با بررسی مجموع مواد ذیربط قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مواد39 ، 47 و102 قانون یاد شده به نظر می رسد تذکر یا تبصره ذیل بند4 مزبور نه تنها مغایرتی با قانون ندارد ، بلکه سازمان و حق بیمه شده در بررسی صحت وسقم حق بیمه ، مزد یا دستمزد بیمه شدگان و تعدادآنها که از سوی کارفرما اعلام می گردد نمی باشد ، رکن بازرسی در قانون تامین اجتماعی به منظور تضمین سلامت اجرای قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده از قانون وفرار از تکالیف قانونی کارفرمایان در قالب مواد 47 و 102 قانون نهادینه شده و با توجه به اهمیت آن ولزوم پیاده کردن صحیح مقررات تامین اجتماعی ، گزارشات بازرسان در حکم گزارش ضابطین دادگستری قلمداد گردیده است. بنابراین بر خلاف ادعا و تصورشاکی صرف اقدام کارفرما به ارسال لیست کارگران مستلزم اسقاط حق بررسی سازمان واحیانا" اخذ مابه التفاوت احراز شده نمی باشد و کارفرمایان طبق مواد43 و44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 حق دارند به اعلام بدهیهای سازمان اعتراض بعمل آورند به شکایات آنان در هیاتها مقرر مواد یاد شده رسیدگی به عمل می آید0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و برسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 309

تاریخ تصویب : 1380/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.