×

ابطال بخشنامه شماره 13029 8 مورخ 1370 7 2 سازمان ثبت اسناد واملاک در مورد عدم استرداد حق الثبت بعلت ثبت نشدن سند

ابطال بخشنامه شماره 13029 8 مورخ 1370 7 2 سازمان ثبت اسناد واملاک در مورد عدم استرداد حق الثبت بعلت ثبت نشدن سند

ابطال-بخشنامه-شماره-13029-8-مورخ-1370-7-2-سازمان-ثبت-اسناد-واملاک-در-مورد-عدم-استرداد-حق-الثبت-بعلت-ثبت-نشدن-سند

وکیل


تاریخ : 20/9/1380 شماره دادنامه 311
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قطع نظر از اینکه شاکی از اعتراض خود صرفنظر کرده اساسا" موضوع اعتراض نامبرده قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 372 مورخ 30/11/1379 هیئت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر می باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/176
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم شهناز خلخالی شریفی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 13029/8 مورخ 2/7/1370 سازمان ثبت اسناد واملاک.
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و مبلغ پنج میلیون ریال حق الثبت را به حساب ثبت واریز نمودم ، سند منجز به امضاء طرفین نگردید0 با درخواست استرداد وجوه پرداختی دفتر اسناد رسمی اظهار داشتند بموجب بخشنامه اداره ثبت حق الثبت بایستی قبل از ثبت سند در دفتر مربوطه پرداخت گردد و پس از ثبت قابل استردادنیست. به موجب ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 دفاتر مکلنفد وجوه حق الثبت را پنج روز پس از امضاء پرداخت نمایند0 (با عنایت بمراتب ابطال بخشنامه شماره 13029/8 مورخ 2/7/1370 مورد تقاضا است. همچنین شاکی طی نامه مورخ 21/8/1380 از پی گیری شکایت مذکور اعلام انصراف نموده اند0
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9254/11 مورخ 18/11/379 اعلام داشته اند ، دستورالعمل موصوف صحیحا" در جهت اجرای ماده 52 قانون ثبت و به عنوان دستورالعمل ماده 56 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 صادر گردیده و هیچ گونه خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 311

تاریخ تصویب : 1380/09/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.