×

ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در مورد تملک اراضی شاکی بلحاظ عدم احراز فوریت و فعلیت اجراء طرح

ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در مورد تملک اراضی شاکی بلحاظ عدم احراز فوریت و فعلیت اجراء طرح

ابطال-اقدامات-شهرداری-اصفهان-در-مورد-تملک-اراضی-شاکی-بلحاظ-عدم-احراز-فوریت-و-فعلیت-اجراء-طرح

وکیل


تاریخ : 27/9/1380 شماره دادنامه 314
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع تناقض آراء قطعی صادره از شعب دیوان در خصوص اعتراض نسبت به اقدامات شهرداری اصفهان در زمنیه تملک اراضی واقع در طرح احداث ترمینال جی قبلا" مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 394 مورخ 1/12/1378 هیئت عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده ، دادنامه شماره 1238 مورخ 6/10/77 شعبه نوزدهم بدوی دیوان مبنی بر ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در مورد تملک اراضی شاکی بلحاظ عدم احراز فوریت و فعلیت اجراء طرح مذکور موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داد شده است ، بنابراین رسیدیگ به اعلامتعارض رای شماره 178 مورخ 19/2/1378 شعبه ششم بدوی دیوان با دادنامه های فوق الاشعار شعبه نوزدهم دیوان و اتخاذ تصمیم محدد در این زمینه موردی ندارد وموضوع مشمول مدلول دادنامه هیئت عمومی دیوان می باشد0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/203
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسن شهید اول 0
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و19 دیوان عدالت اداری 0
مقدمه : الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده 76/429 موضوع شکایت آقای اکبر صیام پور به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ ازپلاک ثبتی شماره 65/10354 واقع در بخش 5 اصفهان بشرح دادنامه شماره 1238 مورخ 6/10/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظر باینکه بیش از10 سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می گذرد و عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر و اعلام نموده است.
ب - شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1653 موضوع شکایت آقای حسن شهید اول به خواسته ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان اعم از تملک ، تصرف ، تنظیم سند وهرگونه تجاوز و واگذاری بشرح دادنامه شماره 178 مورخ 19/2/1378 شکایت شاکی را مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته وسازمان مشتکی عنه موظف به پرداخت بهای زمین مقررات قانون مذکور می باشد ، حکم برد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 314

تاریخ تصویب : 1380/09/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.