×

کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسئول انجام کلیه انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند

کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسئول انجام کلیه انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند

کلیه-کسانی-که-بعنوان-مدیر-یا-مسئول-عهده-دار-اداره-کارگاه-یا-موسسه-نماینده-کارفرما-محسوب-و-کارفرما-مسئول-انجام-کلیه-انجام-تعهداتی-است-که-نمایندگان-مزبور-در-قبال-بیمه-شده-بعهده-میگیرند
تاریخ 25/12/65 شماره دادنامه 93 کلاسه پرونده 64/94

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حیدر صادقی زاده
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : مغایرت صدور بخشنامه 143 فنی و 408 فنی با مقررات قانون.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان چنین اظهار داشته است: بخشنامه های شماره 143 فنی و 408 فنی که بر خلاف نص صریح مواد یک و سه قانون کار و ماده 3 قانون بیمه های اجتماعی سابق و بندهای 3 و4 , از ماده 2 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود واختیارات صادر گردیده است و بدین ترتیب ضمن اینکه بعلت اسقاط تکالیف و وظایف صاحبان وسائط نقلیه مسافربری آنان نسبت به بیمه نمودن کارکنان وسیله نقلیه مربوط به خویش کارکنان آنان نتوانسته اند از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی استفاده نمایند.
سازمان تامین اجتماعی در مقام پاسخ بشکایت شاکی بشرح لایحه شماره ؟؟ اعلام, داشته است: اعتراض شاکی در خصوص مغایر بودن بخشنامه های فنی با قانون تامین اجتماعی اعلام میدارد:
بخشنامه های صادره از طرف سازمان تامین اجتماعی در جهت تعیین و تشریح قانون تامین اجتماعی بوده, و پس از امضاء عالیترین مقام اداری سازمان صادر میگردد.
حسب بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی که شاکی نیز به آن استناد نموده, از نظر سازمان کارگر یا بیمه شده, شخصی است که راساً طبق مصوبات صادره مشمول مقررات بیمه قرارداد و کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا حساب او کار میکند. و کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسئول انجام کلیه انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند.
با تکمیل پرونده, هیات عمومی دیوان عدالت اداری, بتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام, حاج شیخ محمد علی فیض, و باحضور روسای شعب تشکیل . و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای
بخشنامه های مورد شکایت, بنظر خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
------------------------------------------------
بخشنامه
موضوع - بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی
چون برخی از شعب در زمینه اجرای مقررات بیمه های اجتماعی درباره رانندگان اتومبیل هائیکه با همکاری بعضی از بنگاههای مسافربری مسافر را از نقطه بنقطه دیگر میبرند و به بنگاههای مذکور فقط از جمع ؟ دریافتی مبلغی بعنوان پورسانتاژ میپردازند سئولاتی مینماید لذا برای رفع ابهام و روشن شدن موضوع یادآور میگردد که چنانچه اتومبیلهای مذکور که بترتیب فوق بامر مسافربری اشتغال دارند وابسته بموسسه مسافربری بوده و با مارک بوده و با مارک موسسه فعالیت نمایند و بعلاوه تعداد رانندگان و کارکنان موسسه مربوطه جمعاً کمتر از 10 نفر نباشد رانندگان این اتومبیلها نیز در زمره کارکنان این قبیل بنگاهها و مشمول مقررات بیمه های اجتماعی خواهند بود و با توجه به دستورالعملهای قبلی بایستی نسبت به بیمه نمودن نامبردگان اقدام لازم بعمل آید.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی
---------------------------------------------
بخشنامه شماره 408 فنی
موضوع : بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری
پیروبخشنامه های شماره118, 1/118 , 2/118 , 119, 143 و185 فنی در جلسه ای که در تاریخ 6/4/2536, با حضور نمایندگان صنف مسافربری و پلیس راه ژاندامری و سند یکای رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها تشکیل گردید بمنظور حسن اجرای امر بیمه رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسها و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداخت حق بیمه مقرر شد که در آینده بترتیب زیر عمل شود:
الف - موسسات مسافربری در مورد وسایط نقلیه متعلق به خود طبق موازین قانونی حق بیمه متعلقه را پرداخت و لیست رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران مربوط را به ترتیب مقرر در قانون تامین اجتماعی بواحدهای بهداری و بهزیستی ارسال نمایند.
ب - در مورد وسایط نقلیه ای که کلاً یا بعضاً در ملکیت رانندگان یا اشخاص دیگر میباشد و مالک وسیله نقلیه بموجب قراردادهائی وسیله مذکور را در اختیار موسسه مسافربری گذارده است, موسسات مسافربری قراردادهای منعقده با مالکین اتومبیل ها همچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موضوع هر پیمان و نام طرف پیمان را بواحد تامین اجتماعی ارسال و مالک با مالکین وسایط نقلیه مورد نظر را به واحدهای مربوط تامین اجتماعی راهنمائی خواهند نمود تا نسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (رانندگان , کمک رانندگان و مهمانداران) اقدام کنند. در مواردی که بترتیب فوق رفتار شده و مالکین وسایط نقلیه حق بیمه مربوط را بحساب تامین اجتماعی واریز نموده باشند مبالغ پرداخت شده از کل مبالغ مورد مطالبه از کارفرمای اصلی (موسسات مسافربری )کسر خواهد گردید.
پ - نظر باینکه صاحبان مسافر بری کارفرما محسوب میباشند اتخاذ ترنیب مذکور در بند ب بخشنامه رافع مسئولیت آنها در قبال واحد تامین اجتماعی کالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی و خسارات متعلقه خواهند بود.
ت - پلیس راه ژاندامری در خصوص الزام موسسات مسافربری به بیمه نمودن رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و صدور دفترچه بیمه برای نامبردگان طبق ماده 2 آئین نامه حمل بار و مسافر همکاری لازم معمول خواهد داشت و در هر مورد میتوانند با واحد پلیس راه در استان تماس حاصل نمایند تا طبق تعلیماتی که از مرکز دریافت داشته اند اقدام لازم معمول دارند.
خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص وصول حق بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران موسسات مسافربری با رعایت مراتب فوق اقدام نمایند.
ناصر یوسفی زاده
قائم مقام مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی
در امور فنی و بیمه گری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 199

تاریخ تصویب : 1380/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.