×

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است

آراء-یاد-شده-از-مصادیق-آراء-معارض-در-موارد-مشابه-نبوده-است
تاریخ 5/11/68 شماره دادنامه 106 کلاسه پرونده 68/65
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عادالت اداری
شاکی : آقای حیدر کرباسی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف : شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/1691 موضوع شکایت شاکی, به طرفیت : سازمان منطقه ای بهداری آذربایجان شرقی, به خواسته : اعاده بخدمت , مطالبه حقوق و مزایا و ارتفاء گروه , بشرح دادنامه شماره 317 -31/6/66 چنین رای صادر نموده است: صدور حکم مستعفی از خدمت, شاکی, بعلت ترک خدمت باستناد ماده 40 آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی که بموجب ماده 9 قانون بازسازی نداشته, و همچنین حکم دائر بر تائید آن با توجه به مراتب فوق , فاقد اعتبار قانونی تشخیص , و ابطال می گردد. نظر باینکه در حکم شماره 6511/ هـ 2/2/62 وضع استخدامی شاکی و محل خدمت وی معین نشده, وضع استخدامی شاکی در مدتی که بموجب احکام فوق اشتغال نداشته تا تاریخ 11/6/61 که محل خدمت وی معین شده, در حکم اشتغال تلقی و استحقاق وی بدریافت حقوق و مزایا این مدت محرز و شکایت در این حد وارد است. با توجه به اعلام اداره کل کارگزینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بسازمان طرف شکایت شاکی واجد شرایط لازم برای ارتقاء بگروه 11 تشخیص گردیده, و امتناع سازمان از صدور حکم ارتقاء گروه عدم رضایت موجه بنظر نمیرسد, و شکایت وارد است.
ب - شعبه چهارم در رسیدگی بپرونده کلاسه 66/240 موضوع شکایت شاکی, بطرفیت بهداری استان آذربایجان شرقی , به خواسته : ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه 1178 -11/12/67 چنین رای صادر نموده است :
با التفات بحکم شماره 53824 - 22/6/62 که محل کار شاکی در بیمارستان رازی تبریز, تعیین و نامبرده علاوه بر غیبت گذشته مفاد این حکم را نیز اجرای نکرده و حسب اعلام مسئولین مربوط کماکان غیبت نموده , از نظر شکلی ایرادی به رای هیات بدوی مذکور مشهور نگردیده, لذا بر رد شکایت اظهار نظر می گردد. با اعلام تعارض آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق بریاست آیت ال... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, بشرح آتی, مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, نبوده . بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 106

تاریخ تصویب : 1368/11/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.